תביעה לתשלום שכר עבור עבודות מעקב וליווי

תביעה לתשלום שכר עבור עבודות מעקב וליווי

טענות התובע


התובע הינו חוקר פרטי במקצועו. התובע טוען כי במהלך חודשים אפריל - יוני 2010 ביצע עבודות שונות עבור הנתבע, לפי הזמנתו, ובהן עבודות מעקב בכפר בית צפאפא וכן מעצר של אדם בשם אבו חאלף במזרח ירושלים. כן טוען התובע, כי בתקופה שקדמה לביצוע עבודות ובתקופה שלאחריה, נתן התובע לנתבע שירותי ליווי מקצועי במזרח ירושלים אשר כלל ביקור במשרד עורך דין וכן פגישות עם בעלי חנויות שחלקם היו מעורבים בנושא המעצר.
התובע טוען כי הנתבע ידע ואישר את עלות שעות עבודתו של התובע, אך משהגיע מועד התשלום, התחמק מתשלום תמורת העבודות, בהתאם להסכם בין הצדדים.
התובע טוען כי עבור עבודות המעקב על הנתבע לשלם סך של 4,800 ₪, על-פי חישוב של 200 ₪ במכפלת 24 שעות עבודה, עבור המעצר סך של 1,500 ₪ כמחיר מוסכם ועבור הליווי המקצועי סך של 2,800 ₪, עבור 14 שעות עבודה. סכומים אלה בתוספת מע"מ עומדים על סך של 10,556 ₪.

טענות הנתבע


הנתבע טוען כי לא הזמין מאת התובע עבודות ליווי מעקב וחקירה. לטענתו, בעבר הזמין עבודה של מסירת כתבי בי-דין עבור צד ג' תמורתה שילם סך של 2,000 ₪, אך מעבר לכך לא הוזמנה ולא בוצעה עבודה כלשהי עבור הנתבע.דיון והכרעה


השאלה שבמחלוקת בין הצדדים היא האם הזמין הנתבע מהתובע עבודות מעקב, ליווי מקצועי ומעצר, תמורתן התחייב לשלם את הסכום הנתבע. העידו בפני התובע, מר יוסי בן יאיר - חוקר פרטי, הנתבע ועו"ד שמעון שרביט, אשר הוזמן לעדות מטעם שני הצדדים.
התובע העיד כי הקשר בינו לבין הנתבע נוצר באמצעות עו"ד שרביט אותו הוא מכיר מימי עבודתו במשטרה. לדבריו, הנתבע הזמין מהתובע עבודות מעקב בבית צפאפא אחרי אדם בשם נידאל ג'ובראן שכנגדו ניתן פסק דין לטובת הנתבע. התובע נתבקש לצלם את מר ג'ובראן ואת אשתו וכן את כלי הרכב בהם הם נוסעים ובנו של הנתבע הוא זה שהביא את התובע למקום בו היה על לבצע את המעקב. עוד טען התובע, כי סיכם עם הנתבע כי המחיר יהיה לפי שעות עבודה וכי המעקב בוצע משך ארבעה לילות, כאשר סך כל השעות שהושקעו בביצוע מעקב זה הינו 24 שעות. עוד העיד התובע, כי הואיל והנתבע הינו לקוח של עו"ד שרביט הסכים לגבות ממנו סך של 200 ₪ עבור כל שעת עבודה בתוספת מע"מ, בעוד שכרגיל הוא גובה 400 ₪ עבור כל שעת עבודה.
כן העיד התובע, כי בהמשך ביקש ממנו הנתבע לסייע לו להביא אדם לבית המעצר בעקבות צו מעצר שהוצא נגדו וכי התובע ביצע את העבודה.
בנוסף, העיד התובע כי ביצע עבודות ליווי עבור הנתבע במזרח ירושלים אשר כללו ליווי מקצועי וכן ליווי אצל בעלי חנויות הקשורות לעבודת המעצר.
מטעם התובע העיד מר יוסי בן יאיר, אשר היה נוכח בפגישה שהתקיימה בין עו"ד שרביט, התובע והנתבע והיה עד לשיחה בין הצדדים, לפיה על הנתבע לשלם לתובע עבור עבודת מעצר שביצע התובע עבורו. עוד העיד מר בן יאיר, כי בשיחה דובר כי על הנתבע לשלם לתובע עבור עבודות איתור בעיר העתיקה.
מנגד, העיד הנתבע כי אינו מכיר את התובע וכי מעולם לא הזמין ממנו עבודות מעקב וליווי, כפי שטוען התובע. עוד טען הנתבע, כי הראיה לכך שלא הזמין עבודות כלשהן מהתובע היא בעובדה כי בין הצדדים לא נעשה הסכם בכתב.
לאור המחלוקת בין הצדדים, ביקשו הצדדים לזמן לעדות את עו"ד שרביט, אשר יצר את הקשר ביניהם. עו"ד שרביט העיד כי למעשה "שידך" בין התובע לבין הנתבע, שכן ייצג את הנתבע בתיק בו ניתן פסק דין נגד אדם בשם נידל ג'ובראן וכי היה צורך בביצוע פעולות מעקב על מנת לאתר מידע על מר ג'ובראן. עו"ד שרביט העיד כי הוזמנו עבודות מעקב מאת התובע על ידי הנתבע וכי הובהר לנתבע כי הוא זה שיצטרך לשאת בשכרו של התובע עבור עבודות המעקב. לגבי עבודת המעצר, העיד עו"ד שרביט כי ההסכם לגבי עבודה זו נעשה שלא בנוכחותו או בתיווכו, אך בדיעבד נודע לו כי התובע ביצע פעולות עבור הנתבע לצורך אכיפת צו מעצר.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל. כך, עדותו של התובע היתה מהימנה עלי ונתמכה בעדותו של עו"ד שרביט, אשר העיד כי הנתבע הזמין מהתובע שירותי מעקב וליווי אחר אדם בשם מר נידל ג'ובראן. עדותו של מר שרביט היתה מהימנה והוא העיד כי בתיווכו ובנוכחותו הזמין הנתבע מהתובע את עבודות המעקב נשוא התביעה וכי היה ברור לנתבע כי עליו לשלם לתובע עבור ביצוע עבודות אלה. יצוין, כי לנוכח העובדה כי מדובר בעד נייטרלי, אני מוצאת מקום לייחס משקל מכריע לעדותו.
אשר לעבודות שביצע התובע עבור הנתבע לצורך אכיפת צו מעצר, העיד עו"ד שרביט כי אמנם הזמנת עבודה זו לא נעשתה בתיווכו, אך בדיעבד שמע כי התובע ביצע את עבודות המעצר עבור הנתבע. עדותו של התובע בעניין זה אף נתמכה בעדות החוקר מר בן יאיר, אשר העיד כי בשיחה בה נכח שמע את הנתבע מתחייב בפני התובע על כי ישלם לו בגין ביצוע עבודה לצורך אכיפת צו מעצר.
אשר לעבודות המעקב והליווי במזרח ירושלים, הרי שעל כך לא יכול היה עו"ד שרביט להעיד והתובע בסיכומיו חזר בו מרכיב זה של תביעתו.
מנגד, עדותו של הנתבע לא היתה מהימנה עלי והכחשתו המוחלטת בעדותו את היכרותו עם התובע נשמעת בלתי סבירה, מה שגם שבכתב הגנתו טען הנתבע כי שילם לתובע בעבור עבודה של מסירת כתבי בי-דין. מכאן הכיצד ייתכן שאינו מכיר את התובע, כפי שהוא טוען. יתר על כן, עדותו של הנתבע עומדת בסתירה לעדותו של עו"ד שרביט, אשר כאמור יש לייחס לה משקל מכריע.
איני מוצאת מקום לייחס משמעות לכך שבין הצדדים לא נעשה הסכם בכתב. אין חובה שבדין לערוך הסכם מסוג זה בכתב ובנסיבות העניין, כאשר עדות התובע נתמכת בעדותם של עו"ד שרביט ומר בן יאיר, די בכך על מנת להרים את נטל ההוכחה ולקבוע כי התובע הוכיח כי הנתבע הוא אשר הזמין ממנו עבודות מעקב אחר אדם בשם נידאל ג'ובראן וכן עבודה לצורך אכיפת צו מעצר.
התובע פירט בעדותו כי עבור עבודות המעקב התחייב הנתבע לשלם סך של 200 ₪ בתוספת מע"מ עבור שעת עבודה וכי השקיע במעקב 24 שעות עבודה. בהתאם לעדות התובע, עבור המעצר התחייב הנתבע לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.
יוצא אפוא שעל הנתבע לשלם לתובע עבור העבודות שביצע עבורו סך של 6,300 ₪ בתוספת מע"מ כשיעורו אז ובסה"כ 7,308 ₪.
לפיכך, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 7,308 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן יישא הנתבע בהוצאות התובע בסכום של 800 ₪.
פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר עידוד

 2. תשלום שכר ביתר

 3. שינוי מבנה שכר

 4. הגבלת שכר בכירים

 5. תביעה להפרשי שכר

 6. פיצול שכר פיקטיבי

 7. טיפול בנכדים בשכר

 8. חוק איסור שכר כולל

 9. תביעה ליתרת שכר עבודה

 10. הקטנת פערי שכר במשק

 11. שכר בדירוג עיתונאים

 12. הגבלת שכר עובדי ציבור

 13. תביעה לחישוב השכר הקובע

 14. דירוג שכר ברשות הנמלים

 15. שכר דירקטור בחברה פרטית

 16. שכר עבודה לאחר צו פירוק

 17. טבלת שכר בדירוג המשפטנים

 18. חישוב שכר לפי טבלאות שכר

 19. דוגמא לתביעה על הפרשי שכר

 20. הצעת חוק שכר הבכירים במשק

 21. ביטול ניכויים מותרים בשכר

 22. הכרה בתואר לצורך דירוג שכר

 23. חישוב שכר היסוד לפני תאונה

 24. ביטול החלטת הממונה על השכר

 25. האם טיפים נחשבים לשכר עבודה

 26. הפסדי שכר - הכנסה לא מדווחת

 27. ירידה בשכר בגין שינוי סיווג

 28. האם דירקטור זכאי לקבל שכר ?

 29. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 30. גובה השכר לצורך חישוב זכויות

 31. הגבלת פערי השכר במגזר הציבורי

 32. הפרשי שכר כנגזרת של מינוי כרבש"ץ

 33. הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות

 34. תביעה לתשלום שכר בגין עבודות חשמל

 35. התובע טען כי הוא זכאי להפרשי שכר עבודה

 36. תביעה לתשלום שכר עבור עבודות מעקב וליווי

 37. נטען כי שכר העובד פוצל לרכיבים פיקטיביים

 38. סכום גלובלי בהשבחת שכר על אובדן השתכרות

 39. הפרשי שכר וזכויות סוציאליות מאי קידום בדרגה

 40. מחלוקת בין הצדדים בדבר תקופת העבודה וגובה השכר

 41. טענת התובע שקופח בשכרו ובתנאי עבודתו במהלך השנים

 42. צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), תשכ"ז-1967

 43. תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ''ד-1964

 44. צו מס הכנסה (קביעת שכר-סופרים כהכנסה), תשכ"ד-1963

 45. חברה בקשיים כלכליים ממשיכה להעסיק עובד בלי שמשולם לו שכר

 46. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

 47. כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992

 48. תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ''ט-1989

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון