דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

טענה כי נתבעו לשלם תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

טענה שניה – טענה, להפרה חוזית בגין פיגור במסירת הדירה עפ"י החוזה ואי ביצוע שלוש נקודות חשמל שבגינם שילמו ולא בוצע.

בגין הטענה הראשונה מציגים התובעים בדיקה של רו"ח אליו פנו כדי לבדוק את התחשיבים וטענות הנתבעת ומצביעים על כך, כי ישנו הפרש של סכום שנאלצו לשלם תחת מחאה בסך 1,508 ₪ (מצורף מסמך רו"ח מיום 10.5.12 המצביע על כך שהיתרה לתשלום הינה 3,582 ₪ בלבד).
בגין הטענה השנייה מסבירים התובעים, כי עפ"י החוזה עם הנתבעת, מועד מסירה סופי ואחרון של הדירה היה אמור להיות ב- 31.3.12 וזאת לאחר תוספת של 90 יום מ- 31.12.11, אך בפועל את המפתח לדירה קיבלו רק ב- 10.5.12 כאשר ביום קבלת המפתח לא היה חשמל בדירה.
התיקון של החשמל בוצע בחלוף שבוע נוסף והם לא היו מסוגלים בשבוע זה לגור בדירה, בגין חודש העיכוב מגיע סכום של 2,500 ₪, סה"כ נתבע בראש נזק זה סך של 3,700 ₪.
כמו כן מבהירים התובעים, כי שולם לנתבע סכום של 1,044 ₪ בגין שלוש נקודות חשמל נוספות בדירה, אשר לא בוצעו וכסף זה לא הוחזר להם.

בכתב ההגנה שהוגש מטעמה מכחישה הנתבעת את טענות התובעים.

הנתבעת מבהירה, כי פעלה בכל שלב בהתאם לתנאי חוזה המכר בין הצדדים.
עיון בסעיף 6.1 להסכם מלמד, כי מועד המסירה נקבע ליום 31.12.01 ובהמשך ההסכם נקבע בסעיף 6.4 כי "מועד המסירה ניתן לדחייה ע"י החברה מכל סיבה שהיא לתקופה של 90 ימים", כלומר מסירת החזקה ביום 31.3.12 אינה מהווה איחור במסירה.
סעיף 6.5 להסכם קובע, כי ניתן לדחות את מועד המסירה דחייה נוספת וכך נאמר בו: "במקרה ויהיו הפרעות ו/או עיכובים בביצוע עבודות הבניה והפיתוח של הפרויקט ו/או הממכר בשל החלטה של רשות מנהלית מוסכמת כלשהי .. ו/או מכל סיבה שאינה בשליטת החברה ו/או מפאת גורם שלא ניתן לפצותו מראש .. ידחה מועד המסירה בתוספת של 60 יום לצורך התארגנות וחזרה לעבודה סדירה ומלא מתום הנסיבות המונעות כאמור".

לטענת הנתבעת והיא מצרפת בהקשר זה חוו"ד הנדסית, נסיבות שלא בשליטתה הקשורות בלחץ המים מנע קבלת כל האישורים לצורך מסירה (אישור כיבוי אש) ולכן העיכוב היה כדין ועוד אתייחס לטענה זו בהמשך.

ביחס לטענה הנוגעת לחישוב התובעים והטענה, כי נגבו כספים מהם ביתר, טוענת הנתבעת, כי הדו"ח של רו"ח של הנתבעים התבסס על דו"ח ישן ולא מעודכן וכי חישובים מדויקים שעשתה מלמדים, כי לא שולם סכום כלשהו ביתר. חישוב הנתבעת מתבסס על כך שהתובעים שילמו בין היתר לנתבעת תשלום בסך 50,000 ₪ ביום 19.7.10 ותשלום בסך 377,000 ₪ רק ביום 2.12.10.

הנתבעת טוענת בסעיף 38 לכתב הגנתה, כי "בסופו של יום כמות נק' החשמל בגינן חויבו התובעים הינה בדיוק כמות נק' החשמל אשר יש בפועל בדירה".

התקיימו 2 דיונים בתיק זה.
בתאריך 10.6.13 הבהיר מנהל הנתבעת, כי עפ"י פרוטוקול מסירת הדירה, חתם התובע ללא התנגדות ולא ציין שום טענה מהטענות המועלות בכתב תביעה זה, דהיינו: העדר נק' חשמל, תשלום ששילם ביתר או מסירת הדירה באיחור.

על כך משיב התובע, כי שלח מכתב לנתבעת ביום 12.2.12 והמכתב מבטא את טענותיו כנגד הנתבעת. המסמך מיום 12.2.12 מציין, כי הוא שמר לעצמו את הזכות לתבוע.

העיד מהנדס הפרויקט מר ארנון פסטרנק אשר העיד בשני היבטים, ראשית הבהיר, כי אין ממש בטענות התובע לעניין סכום ששילם ביתר וכי חישוב הריביות סותר איחור בתשלומים נכון עפ"י עדותו "את החשבון הסופי עשינו במשרד שלי בנוכחות התובע ותיקנו את הסכומים".

עיקר עדותו התייחסה לחוו"ד הנדסאית שהציג לעניין הטענה של איחור במסירה (טענה שיש לה השלכה והשפעה לא רק על תביעה זו של התובע, אלא מן הסתם על מסירות של דירות רבות בפרויקט): "לפני שהתחלנו את הבנייה כבוי אשר מחייב אותנו לבדוק לחצים ע"מ לוודא שיש מספיק לחץ כדי להרכיב את מער' כבוי האש. בבדיקות שעשינו קיבלנו לחצים של 44 ו- 45. מטרת חוו"ד היא להוכיח שמי שגרם לעיכוב זה הרשות". כלומר, הטענה שהעיכוב נבע מבעיה הקשורה ברשות עיריית ק. ביאליק שעקב מחדליה לא היה מספיק לחץ (חרף בדיקות שנערכו), יש לציין, כי לא הוגשה הודעת צד ג' נגד עיריית ק. ביאליק והיא גם לא נתבעה בתיק זה.

לאור הגשת חוו"ד ההנדסית ומשמעויותיה נמנעתי מלתת את פסק הדין ואפשרתי לתובעים לבחון את חווה"ד ההנדסית ולהודיע לביהמ"ש מה עמדתם ביחס אליה.

בעקבות הודעת התובע קבעתי דיון נוסף ליום 10.12.13, התובעים לא הגישו חוו"ד נגדית לחוו"ד של מר פסטרנק שהינו מהנדס הפרוייקט ומן הסתם "בעל עניין" ובחרו להעיד את מהנדס עיריית ק. ביאליק, מר נועם מסד.
יש לציין, שלצורך הבטחת הוצאותיו הוריתי לתובעים להפקיד סכום כסף, דבר שלא עשו חרף הצהרתם (דבר שהוא תמוה כשלעצמו והנתבעת טענה בעניין זה לחוסר אמינותם), מכל מקום, לאחר שהופקד סך של 500 ₪ ע"י התובע עקב החלטה נוספת שנתתי, נחה דעתי ואני כותב את פסק הדין.

למזכירות אני מורה להעביר את 500 הש"ח לעיריית ק. ביאליק בגין עדותו של מהנדס העיר ק. ביאליק ביום 10.12.13 וזאת תוך 30 יום.

לגופו של עניין – באותה ישיבה חזר המהנדס פסטרנק על חוו"ד והדגיש כי "לקראת המסירה צריך לעשות שוב בדיקה, ביצענו בדיקה ע"י מכון התקנים של לחץ המים ולחץ המים ירד באופן משמעותי ל- 28 פי.אס.אי, כאשר הדרישה של כבוי אשר היא 36". והמשמעות "שינוי תכנון ותוספת משאבה בחדר משאבות ושנוי מהלך הצנרת ע"מ שנקבל אישור".
לטענתו, "האשמה" בהקשר זה איננה על הנתבעת אלא על הרשות – קרי עיריית ק. ביאליק.
בתגובה לטענה זו העיד מהנדס העיר, כי "לכל הבתים מגיע אותו קווים, אותה ספיקה ואותם לחצים. ע"ב התוכנית שאנו עושים עם "מקורות" שאנו אמורים לספק מי שתייה בלבד ולא מיים לכיבוי אש, זה דרישות אחרות וכל אחד בחר איך לפתור את זה.
אין תביעות נגד עיריית ק. ביאליק בעניין. העירייה מחוייבת מול היזמים עד קו המגרש. מה שהוא צריך לעשות בתוך המגרש זה עניין שלו".
עינינו הרואות, כי עיריית ק. ביאליק טוענת, כי "האשמה" בעניין היא על הקבלן – היזם דהיינו על הנתבעת.

לאחר דיון זה ולאחר הסמכת ביהמ"ש לאור המחלוקת המקצועית לפסוק לפי סעיף 79א' הספיקו הצדדים לצרף מסמכים נוספים.
התובעים צירפו מסמכים המלמדים לטענתם שהיו תקלות בחשמל עם כניסתם ותמיכה בטענתם לעניין 3 נק' החשמל שלא הותקנו. אני מורה לפסוק את המסמכים המקוריים ולשלוח אותם לתובעים עם פסק הדין.
הנתבעת מצידה הגיבה פעם נוספת על מסמך רו"ח של התובעים.

לאחר עיון בטענות הצדדים ובמסמכים הרבים שהגישו, אני נותן את פסיקתי:

התביעה מורכבת מ- 3 טענות עיקריות ואדון בהן כסדרן:

1. טענה ראשונה עניינה חישוב לא נכון של ריביות אשר הביא לגבייה ביתר של 1,508 ₪, אשר שולמו תחת מחאה. התובעים צרפו בעניין זה מסמך רו"ח, אך הנתונים שניתנו לי לא לקחו בחשבון 2 סכומים ששולמו באיחור (סכום של 50,000 ₪ ביום 19.7.10 וסכום של 377,000 ₪ ביום 2.12.10) ומשכך אני פוסק, כי דין רכיב זה להידחות והנתבעת הוכיחה כי המדובר בסכום שנגבה כדין.

2. הטענה השניה הבעייתית ביותר נוגעת לעיכוב במסירה.
הטענה הזו מורכבת גם בהתייחסות לבעיית החשמל שהיתה בדירה וצורפו בעניין זה מסמכים ע"י התובעת מיום 12.12.13, אך צריך לזכור שההתייחסות לחשמל נוגעת לשבוע בלבד עד תיקונה ואינה מתייחסת לכל תק' האיחור במסירה.

לאחר ששקלתי בעניין אני מחליט לקבל חלקית את עמדת התובעים באופן שאני פוסק להם 50% מתוך הסכום שתבעו בגין האיחור במסירה, דהיינו חצי מ- 3,700 ₪ - סה"כ 1,750 ₪.
פסיקה זו נעשית על דרך הפשרה ואין לראות בה בהכרח קבלת טענת התובעים והכרעה בין עמדות המהנדס פסטרנק ומהנדס העיר ק. ביאליק. מדובר בתביעה קטנה ואין כלים להעריך את טענת הצדדים, אך התחושה היא שהתובעים לא צריכים "ליפול בין הכיסאות" ולאור הערותיי בנוגע לחשמל, נדמה לי שהתוצאה נכונה וסבירה.

עוד אדגיש, כי לא התרשמתי מחתימה על פרוטוקול המסירה ללא הסתייגות לאור מכתבים שהציגו התובעים והשומרת על זכותם לתבוע.
אינני משפה את התובע על הוצאות המשפט בסך 500 ₪ ששולם למהנדס העיריה בעניין.

3. הטענה האחרונה נוגעת ל- 3 נק' החשמל.
בעניין זה אני נותן אמון בתביעת התובעים ובטענותיהם ולא מצאתי תשובות מספקות מצד הנתבעת.
אני פוסק להם ברכיב זה את סך תביעתם בסך 1,044 ₪.

את הסכום של 2,794 ₪ תשלם הנתבעת לתובעים בצירוף 300 ₪ הוצאות משפט, תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הוצאות ריבית והצמדה כחוק.

זכות בקשת רשות ערעור לביהמ"ש מחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון