תקנה 40(א) לתקנות התעבורה: "לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון"

תקנה 40(א) לתקנות התעבורה: "לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון".

בפניי תביעה לפיצוי בגין נזק רכוש אשר נגרם לרכב התובע מסוג טויוטה (להלן: רכב התובע), כתוצאה מפגיעה על ידי רכב מסוג יונדאי אקסנט בו נהג הנתבע (להלן: הנתבע ורכב הנתבע, לפי ההקשר).

כתב התביעה
1. בכתב התביעה נטען כי ביום 6.1.11 התובע נסע בנתיב השמאלי בכביש דו נתיבי ובאופן מפתיע הנתבע סטה ממסלול נסיעתו אשר בנתיב הימני הסמוך לנתיב נסיעתו של התובע ופגע ברכבו (להלן: "התאונה"). התובע טען כי כתוצאה מהפגיעה נגרמו לו הנזקים כמפורט בחוות דעת השמאי, תשלום שכר טרחת שמאי והוצאות נלוות שונות. סך כל תביעתו הסתכם ב- 5,901₪.

התביעה שכנגד וקו ההגנה
2. הנתבע (שהוא אף התובע בתביעה שכנגד, אך לשם הנוחות יקרא "הנתבע") הכחיש את נסיבות התאונה כמתואר ע"י התובע (שהוא אף הנתבע בתביעה שכנגד, אך לשם הנוחות יקרא "התובע") וטען כי רכב התובע הוא אשר התפרץ ממסלול נסיעתו השמאלי אל מסלול נסיעתו של הנתבע אשר בנתיב הימני על-מנת לבצע פניה ימינה והתנגש ברכבו. לגרסת הנתבע, התרשל התובע בנהיגתו, ועל כן אחראי לנזקו.


כתב ההגנה לתביעה שכנגד
3. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד הוסיף וטען התובע כי נסיבות התאונה המתוארות ע"י הנתבע אינן מתיישבות עם הנזק וכי הנתבע בקש לבצע פניה במקום שלא ניתן לבצעה ועל כן סטה ממסלולו ופגע ברכב התובע.

האחריות
4. התובע העיד כי הוא והנתבע נסעו באותו מסלול נסיעה בכביש דו נתיבי לאותו כיוון, כאשר הנתבע ביצע פניה פתאומית שמאלה לנתיב נסיעתו של התובע והתנגש ברכבו. לגרסתו, ככל הנראה הנתבע בקש לבצע פניית פרסה בכיכר הסמוך ולא להמשיך בכיוון הנסיעה של התובע (מצומת המוביל לכיוון צומת גולני).

5. הנתבע העיד כי נסע בנתיב הימני ואישר כי אכן, כסברתו של התובע, ביקש להקיף את הכיכר ולבצע פניה ימינה כדי להיכנס לכרמיאל דרך כביש צדדי המהווה קיצור דרך. לטענתו, כדי שיוכל להיכנס לאותה דרך צדדית כאמור, היה עליו לנסוע במסלול הימני. כמו כן נטען ע"י הנתבע כי היה על התובע, אשר בקש לנסוע לכיוון טבריה, לנסוע במסלול הימני ולא במסלול השמאלי.

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על צרופותיהם ולאחר ששמעתי את גרסאות הצדדים והתרשמתי ממוצגיהם, באתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ודין התביעה שכנגד להידחות, וזאת מן הנימוקים כפי שיפורטו להלן.

7. הנתבע הודה כי היה עליו לחצות את נתיב נסיעתו של התובע אשר נסע ישר וזאת על-מנת לבצע פניה לנתיב השמאלי בו נסע התובע ומיד לאחר מכן לבצע פניה ימינה לדרך דו צדדית. כך עולה מדברי הנתבע (ראה עמ' 2-3 לפרוטוקול הדיון מיום 2.10.13) ומהסימון הכחול אשר על מוצג ת/1. לגרסת הנתבע, אילו היה נוסע בנתיב השמאלי היה מוצא עצמו מקיף את הכיכר מבלי שתהא לו האפשרות לפנות ימינה לאותה דרך קיצור צדדית.

8. על פי גרסה זו של הנתבע, הוא חצה את נתיב נסיעתו של התובע על-מנת להגיע לאותה דרך צדדית וכתוצאה מכך ארעה התנגשות בין הרכבים. משיצא הנתבע מנתיב נסיעתו הנמצא בצידו הימני של הכביש, מבלי לתת זכות קדימה לרכבו של התובע אשר נסע בנתיב ישר, הרי הוא הגורם והאחראי להתרחשות התאונה בעוברו על הוראות תקנות התעבורה התשכ"א-1961 (להלן: "התקנות").

הנתבע נהג בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה הקובעת:

"לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון".

כשחצה הנתבע את נתיב נסיעתו של התובע, סטה מנתיב נסיעתו שלו תוך שהוא מפריע לתובע להמשיך בנסיעה ישרה בנתיבו ובכך נהג בחוסר זהירות וברשלנות, בניגוד להוראות החוק.

9. הנתבע העיד כי האט נסיעתו כדי לבדוק היכן הפניה אליה מבקש להגיע וכי היה צריך לבחון עצמו מה לעשות כדבריו (ראו עמ' 3 לפרוטוקול). במעשיו אלו קיפח הנתבע את זכותו של התובע להשתמש באותה דרך ובכך הפר את הוראת תקנה 21 לתקנות הקובעת כי:

(א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.
(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –
(1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;
(2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;
(3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;
(4) יסכן חיי אדם.כן הפר הנתבע את הוראת תקנה 41 לתקנות הקובעת כי:
נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.

לאור כל האמור לעיל, באתי למסקנה כי הנתבע הוא האחראי לקרות התאונה ולפיכך אני מקבל את התביעה ודוחה את התביעה שכנגד.
גובה הנזק

10. להוכחת נזקיו הציג התובע את המסמכים הבאים:

(א) חוות דעת שמאי (ת/8) לפיה נזקו נאמד בסך כולל של 4,381 ₪. כן נאמד נזקו בגין ירידת ערך הרכב בסך 620 ₪.
(ב) חשבון עסקה בגין דמי שמאות בסך 551 ₪ (ת/9) וכן קבלה בעבור תשלום שכר הטרחה (ת/10).
(ג) חשבונית מס בגין תיקון הרכב במוסך אלכס פחחות וצבע בסך 4,381 ₪.
(ד) תמונות רכב התובע לאחר התאונה (ת/2-ת/7), ושרטוט התאונה לגרסתו (ת/1).

הנתבע לא הגיש חוות דעת נגדית, אלא הסתפק בתמונות רכבו לאחר התאונה ובהגשת הצעת מחיר על תיקון עבודות פחחות וצבע.

11. לאור האמור, התובע הוכיח את נזקו המפורט בסעיף 11 לכתב התביעה. אשר על כן, נזקיו של התובע אשר הוכחו הינם בסך 8,446 ₪.

התוצאה

12. לאור האמור לעיל, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

(א) 5,551 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית החל ממועד הגשת התביעה.
(ב) הוצאות משפט בסך 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית החל מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון