אי המצאת חשבוניות מס מנעה אפשרות להפחתת פחת בגין הוצאות הבניה

טען שאי המצאת חשבוניות מס מנעה ממנו אפשרות להפחתת פחת בגין הוצאות הבניה

לפיכך עותר התובע לסעד כספי:
* 10,052 ₪, - בגין החזר מע"מ עם הגשת חשבוניות לרשויות המס.
* 64,850 ₪ בגין קיזוז הפחת לו זכאי התובע בסך 2,594 ₪ לשנה למשך
25 שנים.
* פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם הראשון - 60,000 ₪.
* עלות בניית הקיר שניזוק במהלך עבודות השיפוצים- 3,000 ₪.

גרסת הנתבע

4. לגרסת הנתבע, סוכם בין הצדדים כי בגין ההסכם הראשון תשולם תמורה בסך 83,000 ש"ח, ובגין ההסכם השני – תמורה בסך 53,000 ש"ח. על אף שביצע את מלוא התחייבויותיו, שילם לו התובע רק את התמורה שנקבעה בהסכם הראשון, ולפיכך נותר חייב לו 53,000 ₪.

5. בפועל, התובע זנח את מרבית הסעדים שפורטו בכתב התביעה ונמנע מהוכחת טענותיו בדבר עיכוב בביצוע העבודה ונזק אשר נגרם מעבודת הנתבע. כך אף העיד בפני ביום 10.4.13 (עמ' 7 לפרוטוקול):

"אין לי טענות על העבודה שהנתבע עשה. התביעה שלי היא על הנזק בגלל שלא נתן לי חשבוניות - לא יכולתי לקזז מע"מ ולא יכולתי להחשיב זאת כהוצאה מבחינת מס הכנסה".


לפיכך הסוגיה העומדת בפני להכרעה הינה באשר לטענתו של התובע בדבר הנזק הכספי אשר נגרם לו בשל אי המצאת חשבוניות מטעם הנתבע.

נזקו הכספי של התובע

6. התמורה המוסכמת, בהתאם להסכמים אשר נחתמו בין התובע לנתבע, כללה את רכיב המע"מ ועלות החומרים. התובע צירף לכתב התביעה מטעמו אישורים בגין קבלת כספים הנושאים את חתימת ידו של הנתבע (נספח ג' לכתב התביעה) (להלן: "אישורי התשלום"). אישורי התשלום בסך 74,900 ₪ כוללים את כל התשלומים ששולמו על ידי התובע מכוח ההסכמים, כפי שהעיד (עמ' 7 לפרוטוקול מיום 10.4.13):

"כל הכספים שהוא קיבל ממני יש לי חתימות בכתב ידו על כך שהוא קיבל את הכספים".

7. סכומי הכסף אשר העביר התובע לנתבע הינם בסך כולל של 74,900 ₪. על פי העולה מאישורי התשלום, יש להפחית מסכום זה אישור תשלום בגין רכישת סולר בשווי 2,800 ₪ וכן שיק "לפקודת חומרי בנין אזולאי אליפלט" בסך 2,000₪. מכאן שבפועל העביר התובע לידי הנתבע עצמו סכומי כסף בגובה 70,100 ₪ בגין עבודה וחומרים. הנתבע, מנגד, צירף חשבוניות מספקים בסך 48,933.67 ₪.

לפיכך, הפסדו של התובע נגרם כתוצאה מאי הפקת חשבוניות מס ע"י הנתבע בגין תשלומים בסך 21,166.3 ₪ - מחדל אשר מנע מהתובע את האפשרות להזדכות בהחזרי המע"מ וקיזוז הפחת להם זכאי.

טענת הקיזוז:

8. התובע עצמו נותר חייב לנתבע סכומי כסף רבים בגין ביצוע העבודות, על אף שהנתבע סיים זה מכבר ביצוען לשביעות רצונו של התובע. בגין ההסכם הראשון נותר התובע חייב לנתבע -15,100 ₪ (ההפרש שבין 90,000 ₪ ל-74,900 ₪), ובגין ההסכם השני, נותר התובע חייב לנתבע סך של 53,000 ₪. סך הכל נותר התובע חייב לנתבע סך של 68,100 ₪.

9. לאור האמור, ולאחר קיזוז חובותיהם של הצדדים, דין התביעה להידחות.

התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשבוניות זרות

 2. זיוף חשבוניות

 3. זיוף חשבוניות מס

 4. חשבוניות בלי פירוט

 5. הפרטים בחשבונית מס

 6. חשבוניות פיקטיביות

 7. אישור חשבונית זיכוי

 8. שינויים בחשבונית מס

 9. מהי חשבונית פיקטיבית

 10. חשבוניות מס שלא כדין

 11. תביעה לקבלת חשבונית מס

 12. רישום חשבוניות כוזבות

 13. הוצאת חשבונית שלא כדין

 14. חתימת קשקוש על חשבונית

 15. תביעה לתשלום חשבוניות מס

 16. קיזוז מס תשומות בחשבונית

 17. ניכוי מע''מ חשבונית כדין

 18. ערעור על חשבונית פיקטיבית

 19. חשבונית על עבודה שלא בוצעה

 20. חברת קש חשבוניות פיקטיביות

 21. זכויות יוצרים על טופס חשבונית

 22. הוצאת חשבונית לפני פתיחת עסק

 23. פיצוי כספי על אי קבלת חשבונית

 24. טענת הפקת חשבונית בטעות וברשלנות

 25. חשבוניות פיקטיביות - עונש מאסר

 26. קיזוז מע''מ בגין חשבוניות עמלה

 27. עונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 28. האם המדינה צריכה להוציא חשבונית מס

 29. חיוב בכפל מס בגין חשבונית פיקטיבית

 30. כפל מע''מ בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין

 31. אי המצאת חשבוניות מס מנעה אפשרות להפחתת פחת בגין הוצאות הבניה

 32. הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון