רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד מה שלא נקבע בו מפורשות ואינו מוסמך לעסוק או לקרוא לתוכו דבר שלא נקבע בו (ראו ניתוח בעניין זה פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, ברע"א 930-01-10 ארבוס משה נ' עיריית ירושלים, מיום 24.7.11).

נראה, לכאורה, כי הצדדים התכוונו לסגירת תיק ההוצל"פ אשר נפתח לביצוע פסה"ד שניתן בת"א 40359-05-11, ועל כך תעיד הבקשה עליה חתום המשיב עצמו, לפני עו"ד תייסיר חלאילה, לביטול הליכים וסגירת תיק הוצל"פ. מדובר בטופס "בקשת זוכה" סטנדרטי בתיקי הוצל"פ, בו סומנו הסעדים של ביטול הליכים וסגירת תיק, כאשר בכותרתו נרשם מספר התיק האזרחי לאחר שבצד שמאל שלו הוספו שתי הספרות 08 (המספר של לשכת ההוצל"פ בעכו).

("בקשת הזוכה" לא צורפה ע"י המבקש בהליך זה, אם כי הוגשה ע"י בא כוחו הקודם כתגובה לבקשה להבהרת פס"ד שהוגשה לפני כב' השופטת אטיאס).

ואולם לא ניתן לשלול לחלוטין את טענתו של המשיב כי הכוונה היתה לביטול ההליך שעניינו בקשה להבהרת פס"ד שהוגשה לפני כב' השופטת אטיאס ביום 16.5.13 (אותו תאריך שנרשם בסעיף 19) ביחס לסכום של 70,000 ₪, בקשה אשר נמחקה בסופו של יום לאחר שהוצג הסכם הפשרה מיום 4.7.13, לפני ביהמ"ש.

כמובן, וזוהי אפשרות סבירה לחלוטין, כי הכוונה היתה משולבת, לאמור לסגור תיק ההוצל"פ שנפתח ע"ס של 30,000 ₪, ולבטל/למחוק את הבקשה להבהרת פסה"ד הנוגעת ליתרה (70,000 ₪).

כך או אחרת, אני סבורה כי לכב' הרשם לא היתה סמכות להכריע בשאלה זו ומכאן שלא נפל כל רבב בהחלטתו עת דחה את הבקשה לסגירת התיק, אף אם הדבר נעשה מבלי שתוגש תשובה של המבקש לתגובת המשיב.

5. בנסיבות שנוצרו, נראה כי על המבקש לפנות בהליך המתאים בביהמ"ש כדי שתתבהר כוונת הצדדים באותו סעיף, ואין לי אלא להצר על כך שהצדדים ומנסחי ההסכם – חרף ההליכים המרובים שהתנהלו ביניהם בבתי המשפט השונים - לא דקדקו בניסוחו, מה שהביאם היום להתדיינות מיותרת לחלוטין. עוד יש להצר על כך שהצדדים (או מי מהם), אשר היו צד להסכם וחתמו עליו באופן אישי ויש להניח הם מודעים ויודעים מהי הכוונה האמיתית מאחורי הסעיף, מנצלים טעות טכנית שנפלה בו כדי לפתוח חזית חדשה.

6. למעלה מן הנדרש, ארשה לעצמי להוסיף ולומר -ודבריי בהקשר זה אינם בגדר הכרעה פוזיטיבית במחלוקת הנטושה בין הצדדים- כי מהסעיף עולה כי הצדדים הותירו את ההכרעה בדבר יתרת הסכום אותו חייב המבקש למשיב (והכוונה ליתרה מתוך ה 100,000 ₪, אותם התחייב לשלם), להכרעתו של הבורר וקשה להלום כי הם התכוונו לנהל הליך בוררות בעניין זה כשהליכי הוצל"פ ננקטים נגד המבקש ביחס לחלק מהסכום (סך של 30,000 ₪).

7. לאור המקובץ, ומאחר ואני סבורה כי לא נפלה כל טעות בהחלטת כב' הרשם, אני מורה על דחיית הערעור.

משלא נדרשה תגובת המשיב, איני עושה צו להוצאות.

8. בכדי לאפשר למבקש לשקול את המשך צעדיו ובעיקר בכדי לאפשר לצדדים ולבאי כוחם לבוא בדברים כדי להגיע להבנה אמיתית בעניין (וראוי ואף מתחייב כי יעשו כן, ללא צורך בהליך משפטי נוסף) מבלי שחרב הליכי ההוצל"פ תהיה מונפת מעל צווארו של המבקש, אני מורה על המשך עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ לפרק זמן של 14 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון