סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

נטען כי רשמת בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה נעדרת סמכות לשנות החלטת רשמת בלשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה, אשר כאמור קבעה את צו התשלומים בסך של 400 ₪ לאחר ששקלה ובחנה את נתוני המבקשת. לטענת המבקשת הרשמת בחיפה שמה למטרה להקשות עליה באופן מיוחד ועדות לכך היא דחיית בקשת המבקשת להעברת התיק ללשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה, למרות היותה של המבקשת נכה וכן הטלת צו תשלומים גבוה מזה שנקבע על יד הרשמת בפתח תקווה. לטענתה, בהחלטותיה של הרשמת בחיפה הערות פוגעניות כלפי המבקשת. לטענתה, מסקנותיה של הרשמת הנכבדה באשר להכנסותיה והוצאותיה של המבקשת מוטעות מה שהביא את הרשמת לקביעת צו תשלומים גבוה. המבקשת טוענת כי לא הייתה בחו"ל 3 שנים, היא איננה מוציאה הוצאות בגין יופי, אין לה כל הוצאה בגין תכשיטים שעונים, חו"ל ודיוטי פרי.

דיון :

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, אני דוחה אותה אף בלא צורך בתשובת המשיבה.

תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי בקשת רשות ערעור תוגש תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה, אם ניתנה בפני הצד המבקש לערער, או מיום שהומצאה לו אם ניתנה ההחלטה שלא בפניו.

לפיכך, המועד להגשת בקשת ערעור ביחס להחלטה מיום 2.10.13 חלף זה מכבר, ומן הטעם הזה בלבד יש לדחות את הבקשה.

כמו כן, אף לגופו של עניין יש לדחות בקשת רשות הערעור, ואפרט.

מעיון בהחלטה נשוא בקשת ערעור זו, עולה כי זו ניתנה לאחר שהרשמת הנכבדה עיינה במסמכים אשר הוגשו לעיונה, היא פירטה אותם בגוף ההחלטה, החלטתה סבירה ואין מקום להתערב בה.
בהקשר זה יש לציין כי ערעור שהגישה בעבר המבקשת בפני מותב על החלטת הרשמת מיום 11.9.12 אשר התייחס אף הוא לצו התשלומים בסך 1,000 ₪ שנקבע למבקשת, נדחה.

באשר לגובה צווי החיוב בתשלומים, נקבע לא אחת כי התערבותה של ערכאת הערעור בקביעת גובהו של צו החיוב בתשלומים, תהא מצומצמת ותעשה במשורה, זאת נוכח העובדה כי רשם הוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפרעון של החייב בהתאם לנסיבותיו והמופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו.
ראה בעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ. בנק לאומי לישראל בע"מ (ניתנה ביום 2/2/03)
רע"א 7195/09 ציון קרטה נ. פרקליטות מחוז חיפה ואח' דינים עליון 2009(118) 1423)
וכן האמור ברע"צ 35723-04-12 לוסב נ. שטרוך (ניתן ביום 30/4/12).

עיון בבקשה שבפני מעלה כי אין בה כל חידוש מהותי אשר לא היה בפני הרשמת הנכבדה עובר למתן החלטתה בעניינו של המבקשת ואף מן הטעם הזה בלבד יש לדחות את הבקשה.

טענת המבקשת באשר לקביעות מוטעות בהחלטת הרשמת הנכבדה, בעניין הכנסותיה והוצאותיה של המבקשת, מתבססת על כך שהרשמת הנכבדה ציטטה את הרכיבים המפורטים בתדפיס כרטיסי האשראי. עיון בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור מעלה כי הרשמת הנכבדה אינה קובעת כלל כי למבקשת הוצאה בגין יופי ואף לא בגין תכשיטים ושעונים, אלא קובעת כי בהתבסס על ההוצאות המפורטות בכרטיס האשראי, הרי שחלקן בגדר מותרות בהתחשב במצבה הכלכלי הנטען של המבקשת. די בכך אם אציין בהקשר זה את ההוצאות בעניין אחזקת שני רכבים, ניהולם של חמישה חשבונות בנק שונים וכרטיסי חיוב, מנוי לעיתון, החזר חובות שלא ברור מהותם ועוד.
קביעת הרשמת הנכבדה כי על המבקשת לצמצמם עד למינימום את הוצאותיה ולעשות הכל על מנת להגדיל הכנסותיה החודשית, ניתנה איפוא בטעם רב ועל המבקשת לפעול בהתאם. לאור נתוניה של המבקשת, צו התשלומים שנקבע לה על יד הרשמת בחיפה הנו סביר ואין כל מקום להתערב בו.

כן יש לתת משקל להתנהלות המבקשת. כאמור לעיל, למבקשת נקבע בתחילה צו תשלומים בגובה של 1,000 ₪. המבקשת לא השלימה עם החלטה זו והגישה בפני מותב זה בקשת רשות ערעור אשר נדחתה. לאחר מכן, פנתה המבקשת לחקירת יכולת בפני הרשמת בפתח תקווה אשר כאמור מצאה לנכון להפחית למבקשת את צו התשלומים לסך של 400 ₪. גם עם החלטה זו לא השלימה המבקשת והגישה בקשה נוספת בפני הרשמת בחיפה להפחתת צו התשלומים לסך של 200 ₪ בלבד. אם סברה המבקשת כי אין לרשמת ההוצאה לפועל בחיפה הסמכות לשנות מהחלטת הרשמת הנכבדה בפתח תקווה , כפי שהיא טוענת בבקשה אשר בפני, מדוע זה שבה ופנתה אליה בבקשה נוספת. אין זאת אלא כי המבקשת ביקשה לנסות את מזלה בפני פורום נוסף. כעת במסגרת בקשת הערעור שבפני, ללא שהוכח כל שינוי מהותי במצבה של המבקשת, היא מבקשת פעם נוספת להפחית את צו התשלומים.

התנהלותה זו של המבקשת אינה ראויה, כאשר היא מנסה בכל פעם מחדש לבצע "מקצה שיפורים" על ידי הגשות בקשות שונות בפני רשמים שונים בלשכות שונות ואקווה כי היא אינה מעידה על כוונותיה לפרוע חובותיה בעתיד.

לאור כל האמור לעיל, אני מוצאת כי החלטת הרשמת הנכבדה מצויה במתחם הסבירות, ואין כל מקום להתערב בה.

בקשת רשות הערעור נדחית.

נוכח התנהלות המבקשת כפי שתוארה לעיל, מצאתי כי יש לחייבה בהוצאות הבקשה לטובת אוצר המדינה, בסך 1000 ₪ וכך אני מורה.
הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון