סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 7ג(א) לחוק ההוצל"פ חזקה, הניתנת לסתירה, בדבר יכולת החייב לפרוע חובותיו, כאשר על החייב מוטל הנטל להוכיח לרשם ההוצאה לפועל, את יכולתו לפרוע את החוב הפסוק, ולהביא בפני רשם ההוצאה לפועל את כל המידע והמסמכים הדרושים לכך.

12. המבקש טוען חוזר ושנה כי המציא לכב' הרשמת את מלוא המסמכים שברשותו המעידים על הוצאותיו והכנסותיו, לרבות שאלון מפורט, עוד ביום 1.10.13, ולאור החלטת כב' הרשמת מיום 26.4.13 בדבר המצאת מסמכים נוספים, פעל והגיש לעיונה כל מסמך שברשותו או בחזקתו (סעיף 7 לבקשתו להפחתת צו התשלומים וסעיף 2 לבקשה שלפניי).

13. כב' הרשמת נימקה החלטתה בדבר דחיית הבקשה להפחתת גובה צו התשלומים, באי המצאת מסמכים כנדרש בהחלטתה, כלשונה: "לבקשה לא צורפו כל המסמכים הנדרשים. לא צורפו אסמכתאות על ההוצאות הנטענות".

מעבר לאמור, כב' הרשמת פירטה בהחלטתה את הנתונים הרלבנטיים שהובילו להעלאת סכום צו התשלומים בתיק האיחוד. למבקש תיקי הוצל"פ רבים, וסכומם המצטבר מגיע לכדי מיליוני שקלים.

14. עיון בבקשה שהוגשה לכב' הרשמת (הבקשה אינה נושאת תאריך – ס"י), כפי שהוגשה לתיק בית המשפט, מלמד כי המבקש צירף שאלון המפרט את גובה הכנסותיו וכן את הוצאותיו החודשיות, תלושי שכר שלו המעידים על הכנסה של כ- 4,989 ₪ (ברוטו), הסכם שכירות לעניין הוצאות דיור בסך 550$ (2000 ₪), ואישורים רפואיים לגבי מצבו הרפואי.

15. ככל הנראה, מדובר במסמכים שהוגשו לעיונה של כב' הרשמת באיחור, לאחר המועד שנקבע בהחלטתה מיום 26.4.13 (אשר כאמור לא הומצאה לעיוני), ולכן אלה לא היו בפניה במועד מתן החלטתה נשוא בקשת הערעור.

כך מלמדני סעיף 4 לבקשת המבקש להפחתת צו התשלומים בו הוא מודה כי "אי המצאת המסמכים והפרטים במועד הנתון ע"י החייב לא נבעה חלילה מזלזול או חוסר אכפתיות אלא, אך ורק בשל קושי אובייקטיבי ונתון או בשל מצב קשה או אי הבנה מצערת, וכעת פועל החייב להסרת המחדל שנוצר לכאורה ואשר בעטיו נקבע צו התשלומים".

16. עוד עולה מן השאלון, כי אשת המבקש משתכרת אף היא, והמבקש ציין לצד הוצאת הדיור, כי אשתו נושאת בחלק ניכר מתשלום דמי השכירות.

17. אשר ליתר ההוצאות הנטענות על ידו, לרבות חשמל, מים, טלפון, ביגוד, נסיעות ודמי כיס, לא הובאו כל אסמכתאות. אולם, מן ההיגיון, שלמבקש ולמשפחתו הוצאות בגין חשמל מים וכד'.
חישוב פשוט של כלל ההוצאות הנטענות מוביל לסכום של כ- 4,600 ₪.

18. בהתחשב בהכנסות המבקש ורעייתו וגובה הוצאותיהם החודשיות, למול סכום חובותיו הכולל של המבקש בתיק האיחוד המסתכם במיליוני שקלים, אינני סבור, כי יש בהעלאת גובה צו התשלומים מ- 600 ₪ ל- 1,000 ₪, משום גזירה שהמבקש לא יוכל לעמוד בה.

19. יש לזכור, כי מחד צו התשלומים נועד לאפשר לחייב לפרוע את חובו לפי יכולתו, אך מאידך, תכלית הליכי הגביה בהוצאה לפועל היא יצירת מנגנון אשר באמצעותו יוכלו זוכים לגבות את חובותיהם ביעילות ובזריזות (ע"א 711/84 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פישמן), מבלי להנציח את החוב.

כאמור, למבקש נושים רבים, וחובות בסדר גודל עצום של עשרות מיליוני שקלים, וספק אם יהא בצו התשלומים החדש שהושת עליו, בסך 1,000 ₪, לכסות את מלוא חובותיו ביעילות ובזריזות, כפי תכלית החוק.

הואיל וכך, ברור אפוא, כי הצעת המבקש להוסיף ולשלם במסגרת תיק האיחוד בהתאם לצו התשלומים הקודם, בסך של 600 ₪, אינו ריאלי, ולא יהא בו כדי לאפשר למבקש לעמוד בתשלום מלוא חובותיו תוך התקופה הקבועה בסעיף 69 לחוק.

20. כאמור לעיל, אינני סבור כי בנתוניו, כפי שהוא מציגם, לא יוכל המבקש לעמוד בתשלום הצו בסך 1,000 ₪.
לאור המקובץ, לא נותר לי אלא לדחות הבקשה, ולהצטרף לדברי כב' הרשמת בהחלטתה, כי בפני המבקש פתוחה האפשרות לפנות להליך של פשיטת רגל.21. סוף דבר, בקשת רשות הערעור נדחית.

בנסיבות, אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון