לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

לא ראוי לשחרר כספים לחייב, טרם שהושלם הליך הכינוס ואף אושרו הוצאותיו ושכרו של כונס הנכסים.

1. בפני בקשתו של המבקש, כונס נכסים בתיק הוצל"פ 01-04581-11-9 ליתן לו רשות ערעור החלטתו מיום 8.13. 13 של כב' רשם ההוצל"פ הורוביץ דניאל שדחה את הבקשה להעביר למבקש את מלוא יתרת הכספים המצויים בלשכת ההוצל"פ ולהותיר בידיו את יתרת תמורת המכר שהרוכשת טרם שילמה ואמורה להתקבל בהתאם לתנאי הסכם המכר.

בבקשה מציין המבקש כי המשיבים, החייבים והקונה , מסכימים לבקשה. לאחר שעיינתי בבקשה ושקלתי את הטיעונים, מצאתי לקבל את הערעור בחלקו כמפורט להלן.

2. עיינתי בבקשה ובנספחים שצורפו והעובדות הינן כדלקמן:

א. החוב לזוכה כנראה שולם במלואו וכן שולמו החובות לנושים הנוספים, באחריותו האישית של כונס הנכסים.

ב. בידי כונס הנכסים אישור מס שבח, אישור עיריה וכל המסמכים האחרים הדרושים לו לצורך רישום הדירה ע"ש הכונס, במועד בו עליו יהיה לבצע את הרישום.

ג. בתאריך 9.7.13 אישר הרשם הנכבד להעביר למבקש סך של 120,000 ₪ לתשלום חובות לנושים נוספים, כולל סךשל 100,000 ₪ לצורך תשלום מקדמה לרכישת דירה על ידי החייבים וזאת על בסיס בקשתו של המבקש מיום 9.7.13, נספח ד 1 לבר"ע.

ד. בתאריך 24.7.13 חתמו החייבים על הסכם מכר לרכישת דירה, בהיותם מיוצגים על ידי המבקש.
עפ"י תנאי ההסכם עליהם לשלם במהלך חודש אוגוסט 2013 שני תשלומים של 260,00 ₪ כל תשלום ואת יתרת התמורה בסך 100,000 ₪ עליהם לשלם בתאריך 24.11.13.

ה. מהבר"ע עולה כי הרוכשת שלמה בנוסף לסך של 120,000 ₪ (ששוחררו) עוד שני תשלומים בסכום כולל של 900,000 ₪, ואת היתרה בסך של 170,000 ₪ יהיה עליה לשלם בתאריך 24.11.13.

ו. כונס הנכסים הפקיד את כל התמורה בלשכת ההוצל"פ, למעט סכומים שרשם ההוצל"פ אישר לו לתשלום הוצאות והסכום ששוחרר, כאמור לעיל.

3. המבקש פעל בהתאם להוראות סעיף 54 (א ו-ד) לחוק ההוצל"פ . ככלל, כספי התמורה אמורים להיות מוחזקים בלשכת ההוצל"פ, ובאשר לנימוקים ראה החלטתי ברע"צ8954-03—3 ש.

המקרה שכאן חוזר ומדגיש את החשיבות של הקפדה על הכלל האמור ושאף לא ראוי לשחרר כספים לחייב, טרם שהושלם הליך הכינוס ואף אושרו הוצאותיו ושכרו של כונס הנכסים.

4. לטעמי לא היה מקום מלכתחילה לאשר לחייבים את המקדמה של 100,000 ₪ ויצויין כי בבקשה הבהיר הכונס במפורש לצורך מה נדרש הכסף וניתן היה להבין כי לאחר תשלום המקדמה לצורך רכישת דירה ידרשו תשלומים נוספים. הרשם הנכבד אישר את הסכום מבלי שציין כי הוא מאשר באופן חד פעמי ולפנים משורת הדין, כדי שישקלו החייבים צעדיהם ולא יתחייבו ע"ח יתרת התמורה שבתקופת הכינוס.

מהחלטת הרשם יכלו החייבים להניח כי לא תהא מניעה לקבלת סכומים נוספים, ובמיוחד לאור מצב תיק המימוש, שפי שהציגו כונס הנכסים.

החייבים נותרו בין הפטיש לסדן ואין להענישם ולגרום להם נזקים עקב הפרה צפויה של הסכם המכר עפי"ו רכשו דירה למגוריהם.

ראוי היה שאף כונס הנכסים יציין בבקשתו לשחרור המקדמה, כי החייבים יזדקקו לכספים נוספים, טרם סיום הליך המימוש, כדי שהרשם יתן דעתו לכך, עת מאשר משיכת מקדמה.

5. אני שותף לדעתו של הרשם הנכבד שלא היה ראוי לכונס הנכסים לייצג את החייבים בעסקת הרכישה, בטרם סיים תפקידו בתיק המימוש.

מיותר לחזור ולהזכיר כי כונס הנכסים הינו זרועו הארוכה של ביהמ"ש ורשם ההוצל"פ, פועל על פי הוראותיו ואל לו להכניס עצמו למצב בו עלול להימצא בניגוד ענינים.

6. ככל שהבנתי, זקוקים כיום החייבים לסך של 520,000 ₪ בלבד לתשלום בגין רכישת הדירה ובקופת הכינוס מצוי כיום סכום הגבוה מהסכום הנ"ל.

לא הובהר האם שולם החוב לזוכה בתיק המימוש שכן יש להבטיח כספים לתשלום חוב זה (ככל שלא שולם) וכן להבטיח כספים לתשלום הוצאות הכונס ושכ"ט הכונס, ורק היתרה, ככל שתהיה, הינה בבחינת כספים פנויים שניתן לשחרר לחייבים.

7. במצב שנוצר, אני מורה כדלקמן:

א. רשם ההוצל"פ יוודא כי שולם מלא החוב לנושה המבוטח והובטחו כספים לתשלום הוצאות הכינוס ושכ"ט הכונס.

ב. כל יתרה, ככל שתוותר, ועד לסך של 520,000 ₪ יורה לגזברות ההוצל"פ לשחרר למבקש כדי שיעבירו לחייבים לתשלום עבור רכישת הדירה.

ג. יתרת התמורה בסך של 170,000 ₪ שעל הרוכשים לשלם בחודש נובמבר, סך של 100,000 ש"ח יעביר המבקש לחייבים לתשלום יתרת התמורה בגין רכישת הדירה עפ"י סעיף 5 ד' להסכם המכר, ואת היתרה בסך של 70,000 ₪, יפקיד בקופת ההוצל"פ.

ד. לאחר תשלום מלוא התמורה יפעל המבקש לרישום הזכויות ע"ש הרוכשת ויגיש דו"ח ובקשה לשחרור מתפקיד ולאחר שיבחן רשם ההוצל"פ את הדו"ח יחליט גם לגבי יתרת הכספים שתהיה בקופת ההוצל"פ.


יצויין כי פסק דין זה ניתן על בסיס המצב הקיים ואין לראותו כתקדים למקרים אחרים שכן אין לשחרר כספים לחייב טרם סיום הליכי המימוש, אלא רק במקרים חריגים ויוצאי דופן במיוחד.

כן נתתי דעתי בתוצאה עליה הגעתי לאחריותו האישית של כונס הנכסים להשלמת ההליכים, על כל הנובע ומתחייב מכך.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך מתן הוראות

 2. מינוי כונס נכסים

 3. קבלת בקשת צו כינוס

 4. מה זה כונס נכסים ?

 5. צו כינוס נכסים לערב

 6. אישור 324 כונס נכסים

 7. צו כינוס בהסכמת הכונ"ר

 8. האשמות נגד כונס נכסים

 9. מינוי כונס נכסים זמני

 10. חוב מס שבח לכונס נכסים

 11. שחרור מייצוג כונס נכסים

 12. בקשה למתן צו כינוס זמני

 13. חזרה מהצעה בכינוס נכסים

 14. פטור ממס שבח כונס נכסים

 15. צו הכינוס לאחר קניית רכב

 16. ערובה להוצאות חברה בכינוס

 17. סמכות חקירה של כונס נכסים

 18. משרד עורכי דין כינוס נכסים

 19. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 20. כיסוי ביטוחי בכינוס נכסים

 21. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 22. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 23. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 24. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 25. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 26. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 27. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 28. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 29. סמכות כונס נכסים לפטר עובדים

 30. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 31. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 32. פינוי דירה שכורה בכינוס נכסים

 33. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 34. דמי תיווך על דירה בכינוס נכסים

 35. צו כינוס לנכסים עקב הסתבכות מעסק

 36. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 37. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 38. פעולות כונס נכסים ללא הצדק סביר

 39. בקשה לדחות מתן תשובה לכונס נכסים

 40. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 41. צו לכינוס נכסים בגין חובות מוצהרים

 42. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 43. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 44. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 45. תביעה נגזרת של חברה בכינוס נכסים

 46. העברת כספים מקופת הכינוס לנושה מובטח

 47. בקשה להצטרף כנושה לבקשה למתן צו כינוס

 48. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 49. מינוי שותף במשרד עורכי דין לכונס נכסים

 50. פירוק שיתוף בדירת מגורים על ידי כונס נכסים

 51. מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

 52. בית המשפט נתן צו לכינוס נכסים על פי בקשת החייב

 53. לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

 54. בקשת כונס להימנע מלמלא אחרי הוראות צווי העיקול

 55. טענה כי התנהלות הכונס הביאה דווקא לירידת ערך הנכס

 56. נקבע כי יש להמשיך בהליכי הכינוס חרף סילוק החוב לנושה המובטח

 57. כל עוד לא אושרה ההצעה בידי כונס הנכסים עדיין היא בגדר הצעה בלבד

 58. כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם) התשמ"ה-1985

 59. האם ביהמ"ש המחוזי קבע סכום הוצאות כולל אשר התייחס גם לשכ"ט הכונס

 60. נטען כי הדירה נשוא צו הכינוס נפרצה ושופצה במהלך הליך המכירה בלי רשות

 61. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 62. נטען כי בקשת הכינוס הוגשה שלא כדין שכן טרם חלפו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון