החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

החלטתו של הרשם ניתנה ללא תגובה של המשיבים, הזוכים בתיק ההוצל"פ לאחר שלא הגישו תגובה במועד שנקבע להם, ובקשתם למתן אורכה לצורך הגשת תגובה נדחתה על ידי הרשם, בהעדר הסכמת המערער.

2. מציין הרשם בהחלטתו כי לאחר עיון מעמיק בבקשה הינו סבור כי ניתן להכריע בבקשה ללא צורך בקבלת תגובה, שכן המערער לא עמד בנטל הראיה המוטל עליו על פי הוראות סעיף 19, באשר לפירעון מלוא סכום החוב, אלא אך ורק לפרעון חלקי.

3. על פי הסכם הפשרה הוסכם כי החוב בתיק ההוצל"פ יועמד על סך של 413,128 ₪ המורכב מחוב למשיבים בסך של 364,355 ₪, וחוב לעוה"ד של המשיבים בסך של 48,793 ₪.

הוסכם בהסכם הפשרה כי אם ישלם המערער סך של 250,000 ₪ למשיבים, סך של 37,500 ₪ לעוה"ד, ייחשב מלוא החוב למסולק.

4. בהתייחס לטענתו של המערער שטען כי פרע את מלוא החוב בשנת 2004, לאחר שהעביר לעוה"ד את חלקו הארי של החוב ואת היתרה העביר למשיבים במזומן, מציין הרשם כי המערער המציא תדפיסי בנק המעידים על ביצוע תשלומים לעוה"ד בסך כולל של 2,250 ₪, וכן המציא אישורים לפיהם שילם למשיבים סך כולל של 16,200 ₪, ומכאן שלא המציא אסמכתאות כי עמד בהוראות הסדר הפשרה, ולא הרים הנטל בטענת פרעתי.

5. בערעור טוען המערער כי ההחלטה ניתנה ללא דיון ובכך נמנע ממנו להוכיח כי פרע את כל החוב, שכן בקשה לפי סעיף 19 מצריכה דיון בכל הליך שיפוטי על כל המשתמע מכך.

המערער חוזר על התנהלות העניינים שהביאה לחתימת הסדר הפשרה וטוען כי שילם לעוה"ד של המשיבים, שבינתיים נפטר, ויש צורך להורות למשיבים להמציא את התיק שנוהל על ידי עוה"ד המנוח.

כן טוען המערער כי לא בוצעה בתיק ההוצל"פ הקטנת קרן בגין התשלומים ששילם, לרבות אלו שהמשיבים מודים ששילם, וכן מפנה לבקשה להטלת עיקולים שהגיש עוה"ד וציין כי החוב בתיק עולה בהרבה על 40,000 ₪, ומכאן שרוב סכום החוב שולם והחוב בתאריך 29.4.04 עמד על סך של כ- 40,000 ₪.

עוד נטען כי מאז מאי 2004 ועד ליום 4.12.07, לא ננקטו הליכים בתיק ההוצל"פ, ואף בכך יש כדי ללמד שהחוב נפרע.

6. המשיבים טוענים שיש לדחות הערעור שכן טענותיו של המערער סתמיות והחוב לא שולם כפי העולה מהשתלשלות העניינים אותה מביאים המשיבים בעיקרי טיעוניהם.

כן נטען שרשאי היה הרשם שלא לקיים דיון בהתאם לתקנה 27 א לתקנות ההוצל"פ, וכי המערער לא עמד בנטל המוטל עליו להראות כיצד ומתי שילם את הסכומים הנטענים.

כן מפנים המשיבים לטענתו של המערער כי בידיו אסמכתאות בכתב המעידות על פרעון החוב, ולא צירף למרות חלוף הזמן, כפי שידע לצרף אסמכתאות לגבי הסכומים הקטנים שאין מחלוקת ששילם.

באשר לאי נקיטת הליכים בשנים 2004-2007 נטען כי הדבר נובע מפטירתו של עוה"ד והעברת הטיפול לעו"ד אחר והרי המערער מנצל את הפטירה כדי להעלות טענות שהמנוח לא יכול לסתור.

7. אין ספק כי על הטוען שפרע החוב הנטל להוכיח את הטענה אך אין להתעלם מנסיבות המקרה.

תקנה 27 א. לתקנות ההוצל"פ קובעת כי דיון בבקשה בטענת פרעתי יהיה בדרך הקבועה בפרק כ' לתקנות סדה"א וכי רשם ההוצל"פ רשאי לסטות מסדרי הדין האמורים אם מצא שהדבר יועיל להכרעה צודקת ויעילה בהליך.

עוד קובעת התקנה כי רשאי הרשם לדחות את הבקשה בלי לקיים דיון.

תקנה 241 בפרק כ' האמור קובעת הגשת בקשה בכתב, קבלת תגובת המשיב ומתן זכות תשובה למבקש.
סעיף קטן (ד) קובע כי רשאי ביהמ"ש להחליט על יסוד כתבי הטענות בלבד או אם ראה צורך בכך להחליט לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.

8. יש לעשות שימוש זהיר סביר ומידתי בשיקול הדעת לדחות בקשה ללא דיון או ללא חקירת מצהירים למקרים מתאימים כגון כאשר המחלוקת הינה משפטית בעיקרא, או במקרה בו הנסיבות וההתנהלות ברורים על פניהן עד שאין צורך לקיים דיון.

הכלל הנכון שכאשר קיימת מחלוקת עובדתית יש לקיים דיון לאפשר חקירות כדי שיוכל הרשם להתרשם מנכונות הגרסאות וליתן החלטה מושכלת.

המלומד בר אופיר בספרו "הוצאה לפועל הליכים והלכות", מהדורה שביעית חלק ראשון בעמ' 266 סיפא קובע כי טוב יהיה אם תשמר הפרקטיקה הנהוגה לפיה דיונים לפי סעיף 19 והסעיפים הרלוונטיים האחרים יתנהלו רובם ככולם בנוכחות הצדדים.

9. בסעיף 16 לבקשה בטענת פרעתי טען המערער כי בידיו קיימות אסמכתאות בכתב המעידות על פירעון החוב בתיק ועל אופן התנהלות המשיבים המלמד על פירעון החוב.

ניתן להניח כי המערער מתכוון למסמכים בכתב שאינם אלו שצירף לבקשה ולהודעת הערעור.
יש לאפשר למערער להציג את ראיותיו שבכתב, הגם שלא הוסבר על ידו מדוע לא צרפם עד עתה.

בנוסף, טוען המערער כי שילם לעוה"ד המנוח, כפי שנקבע בהסכם הפשרה, ומאחר ועוה"ד נפטר, יש לברר טענה זו אגב הטלת חובת הוכחה מוגברת על המערער הטוען טענות כלפי מי שאינו יכול להשיב לטענות.

אף העובדה כי במשך 3 שנים לא ננקטו הליכים בתיק דורשת בירור האם הסיבה הינה פטירתו של עוה"ד בלבד.

בנוסף ניתן להניח כי ניתן להציג את תיק הגביה שהתנהל אצל עוה"ד המנוח כדי לבדוק אילו תשלומים קיבל.

אגב על המערער יהיה לפרט את התשלומים שטוען ששילם, מועדם וכיצד שילם, שכן עליו להציג שיקים, העברות בנקאיות, קבלות או כל מסמך אחר התומך בטענת הפירעון.

ולבסוף יש לזכור כי ההחלטה ניתנה ללא תגובת המשיבים וללא תצהיר מטעמם שיציג את גרסתם בצורה מוסמכת.

9. מכל הטעמים האמורים מצאתי לקבל את הערעור, לבטל את החלטת הרשם ולהחזיר אליו התיק על מנת שידון בטענת פרעתי, במעמד הצדדים ולשם כך יתן החלטות דיוניות על האופן בו יתנהל הדיון.
במקביל לבירור הבקשה יש לבצע בתיק ההוצל"פ הפחתות מהחוב בגין התשלומים ששולמו ואשר אינם שנויים במחלוקת.

למותר לציין כי אין בכל האמור בפסה"ד זה כדי להביע דעה, עמדה או כדי להשפיע על תוצאת הדיון החוזר בפני הרשם.

הפיקדון בסך 5,000 ₪ שהופקד בתיק יועבר על ידי מזכירות ביהמ"ש ללשכת ההוצל"פ לתיק הוצל"פ מספר 01-11109-03-4, וישוחרר רק על פי החלטת הרשם.

10. הערעור מתקבל בזאת.
אין צו להוצאות בערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון