תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי בקשת רשות ערעור תוגש תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה

לטענתה חיובה בצו חודשי בסך של 300 ₪ בנסיבות בהן לא חל כל שינוי במצבה הכלכלי והוא אף הורע, אינו סביר. לטענתה הכנסותיה מסתכמות בסך של 5,880 ₪ בעוד שהוצאותיה עומדות על סך של 10,918 ₪. המבקשת טוענת כי הצהרותיה בפני הרשמת ניתנו בתום לב. המבקשת מבהירה כי זכאותה להשתתפות בשכר הדירה הנה מחודש 5/11 ואילך וכי מאז קבלת הזכאות לא הגישה כל הצהרה לעניין הכנסותיה ולכן הדבר לא צוין. עוד טוענת המבקשת כי ביום 23.5.13 היא צרפה לבקשתה להחייאת תיק האיחוד, דף חשבון ממנו ניתן ללמוד על זכאותה לגמלה והעדר ציון הדבר בבקשת המבקשת נבע מתום לב בלבד. עוד טוענת המבקשת כי שיעור קצבת הילדים צפוי לרדת משמעותית, עובדה נוספת אשר תרע את מצבה הכלכלי. לטענת המבקשת היא חפצה להסדיר את חובה אך לאור מצבו הרגיש ביותר של בנה בן השש החולה בסרטן ובשל הצורך לטפל בו, אין באפשרותה להשתלב במעגל העבודה. לעניין זה טוענת המבקשת כי רק בשנה האחרונה השתלב בנה בגן הילדים ומאז שהה בגן תקופה קצובה בלבד בשל מצבו הבריאותי. המבקשת טוענת כי אין לה נכסים או רכוש, חסכונות או פקדונות הרשומים על שמה. לטענתה הוצאותיה הנן בבס ך כולל של 10,918 ₪ וכוללות: 3550 ₪- שכירות, 400 ₪ חשמל, 2270 ₪ מים, 280 ₪ גז, 203 ₪ ארנונה, 100 ₪ ועד בית, 4000 ₪ מזון וכלכלה, 400 ₪ הלבשה הנעלה, 375 ₪ נסיעות, 900 ₪ טלפון (חשבון פלאפון עבור שלושה קוים, אינטרנט והסגר תשלומים עבור חוב עבר), 100 ₪ תשלום לבית ספר, 190 ₪ תרופות לבת, 150 ₪ הסדר תשלומים עם עירית קרית ביאליק בגין חוב ארנונה. המבקשת טוענת כי היא מתעתדת להגיש בקשה להכרזתה כפושטת רגל. עוד טוענת המבקשת כי לחובתה חובות נוספים שטרם נפתחו שבגינם תיקי הוצאה לפועל, חוב גז- 11,97 ₪, חוב מיום, 2,475 ₪, חוב לבית הספר 600 ₪, חוב אגרת טלויזיה בסך 356 ₪.


דיון :

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, אני דוחה אותה אף בלא צורך בתשובת המשיבים.

מעיון בהחלטות הרשמת ובבקשת המבקשת עולה כי למעשה מבוקש לערער על ההחלטה מיום 29.5.13 במסגרתה כאמור הורתה הרשמת הנכבדה על העלאת צו התשלומים בתיק האיחוד לסך של 300 ₪.
בנסיבות אלו היה על המבקשת להגיש את בקשת רשות הערעור ביחס להחלטה מיום 29.5.13.

ב, אם ניתנה בפני הצד המבקש לערער, או מיום שהומצאה לו אם ניתנה ההחלטה שלא בפניו.

לפיכך המועד להגשת בקשת ערעור ביחס להחלטה מיום 29.5.13 חלף, ומן הטעם הזה בלבד יש לדחות את הבקשה.

"הכלל הוא שאם לא עמד החייב במועד הקבוע בתקנות להגשת בקשת רשות ערעור, אין לאפשר לו לעקוף את הסדרי הדין ולהביא להארכת המועד להגשת בקשת רשות הערעור באופן מלאכותי ובאמצעות הגשת בקשה נוספת באותו העניין לרשם (הש' ס' ג'ובראן רע"א 3435/08 זמיר מועלם נ' ישראפלורס בע"מ, דינים עליון צ 628)."
ראה: כבוד השופט דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות - חלק ראשון, מהדורה שביעית 2011, ע"מ 110.

הדברים יפים אף לענייננו. אין לאפשר למבקשת בנסיבות אלו להביא להארכת המועד להגשת בקשת הערעור באופן מלאכותי על ידי הגשת בקשה נוספת באותו העניין כפי שעשתה ואף מן הטעם הזה יש לדחות את בקשת רשות הערעור.

כמו כן, אף לגופו של עניין יש לדחות בקשת רשות הערעור, ואפרט.

מעיון בהחלטה נשוא בקשת ערעור זו כי זו ניתנה לאחר שהרשמת הנכבדה עיינה במסמכים אשר הוגשו לעיונה, החלטתה סבירה ואין מקום להתערב בה.

באשר לגובה צווי החיוב בתשלומים, נקבע לא אחת כי התערבותה של ערכאת הערעור בקביעת גובהו של צו החיוב בתשלומים, תהא מצומצמת ותעשה במשורה, זאת נוכח העובדה כי רשם הוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפרעון של החייב בהתאם לנסיבותיו והמופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו.
ראה בעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ. בנק לאומי לישראל בע"מ (ניתנה ביום 2/2/03)
רע"א 7195/09 ציון קרטה נ. פרקליטות מחוז חיפה ואח' דינים עליון 2009(118) 1423)
וכן האמור ברע"צ 35723-04-12 לוסב נ. שטרוך (ניתן ביום 30/4/12).

בבקשה שבפני אין כל חידוש מהותי אשר לא היה בפני הרשמת עובר למתן החלטתה בעניין
המבקשת. במסגרת הבקשה שבפני המבקשת אינה טורחת לתמוך טענותיה באסמכתאות מתאימות. כך למשל לא הוצגו לעיוני אסמכתאות לעניין ההוצאות וההכנסות. איני מקבלת את טענות המבקשת לפיהן הצהרותיה בפני הרשמת ניתנו בתום לב באשר היא סברה כי אין צורך לדווח על זכאותה בהשתתפות בשכר הדירה. היה על המבקשת לפרוש בפני הרשמת את מלוא המסכת העובדתית ולא את רק את הנתונים אשר משרתים את מטרת בקשתה.
כמו כן, לא הוצג בפני כל אישור רפואי או חוות דעת מקצועית אשר יעידו על מניעה מצדה של המבקשת לצאת לעבודה. עם כל ההבנה למצבו של בנה הצעיר, אף המבקשת מודה כי מתחילת שנת לימודים זו אושר לבנה להשתלב במסגרת חינוכית ובנסיבות אלו אין מניעה מצדה של המבקשת לצאת לעבודה ולו במשרה חלקית.
חסד עשתה הרשמת הנכבדה עם המבקשת כאשר איחדה מחדש את תיקיה לאחר שזו לא עמדה בצו החיוב בתשלומים, על אף הוראות חוק ההוצאה לפועל הקובעות כי משפוזר תיק האיחוד לא יאוחד שוב אלא בשינוי נסיבות מהותי ובטעם נקבע בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור כי גובה צו החיוב הנמוך כמוהו כהנצחת חובותיה של המבקשת.

לאור האמור לעיל, אני מוצאת כי החלטת הרשמת הנכבדה מצויה במתחם הסבירות, ואין כל מקום להתערב בה.

בקשת רשות הערעור נדחית.

מאחר ולא נתבקשה תגובת המשיבים, אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון