בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

בקשה לבטל את החלטת הרשמת לאישור המכר בתיק ההוצאה לפועל ולהאריך את מועד פדיון הנכס ב- 10 ימים נוספים.

ביום 9.5.13 הגיש הזוכה בתיק ההוצאה לפועל בקשה לאישור המכר וביום 16.5.13 ניתנה החלטת הרשמת הנכבדה המאשרת את המכר. בהחלטה נקבע כי ביום 7.5.13 בוצעה התמחרות בנוכחות שני המציעים ולהתמחרות זומנה גם המבקשת באמצעות בא כוחה, אולם לא התייצבה. בהחלטה נקבע כי לאחר ההתמחרות זכתה הצעת המציעים בסך של 1,270,000 ₪, הצעה העולה על שווי השמאות למימוש מלא, אותה המציא הכונס וכי יש בהצעה בכדי לכסות את מלוא ההלוואה לסילוק ועדיין תיוותר יתרה גבוהה בקופת הכינוס, לאחר סילוק השעבוד. הרשמת הנכבדה קבעה כי בתיק הוגשו בקשות רבות מטעם המבקשת, קודם ולאחר דיון שנערך בנוכחות הצדדים וכי המבקשת צירפה שמאות ממנה עלה כי שווי הנכס לשיטתה, הינו 1,350,000 ₪ בעת מימוש מהיר. עוד נקבע כי למבקשת ניתנה האפשרות לפדות את הנכס תוך זמן קצוב, אולם המבקשת לא פדתה את הנכס ואף לא הביאה קונים מטעמה. בנסיבות אלו קבעה הרשמת כי אין מניעה לאשר את המכר, אך הגם שחלף המועד לפדיון הנכס, היה מקום לעדכן את המבקשת ובא כוחה בהצעה הזוכה וזאת למען הסדר הטוב וניהול תקין של הליך הכינוס.
משכך קבעה הרשמת הנכבדה, כי החלטתה בדבר אישור המכר תיכנס לתוקפה 7 ימים ממועד המצאת בקשת הכונס בצירוף החלטתה, הן לידי ב"כ המבקשת והן לידי המבקשת עצמה.

ביום 21.5.13 הגישה המבקשת בקשתה לביטול החלטת הרשמת מיום 16.5.13 בדבר אישור המכר נשוא תיק ההוצאה לפועל ולהארכת המועד לפדיון הנכס ב- 10 ימים נוספים.

בקשה זו נדחתה כאמור על ידי הרשמת הנכבדה בהחלטתה מיום 21.5.13, ההחלטה נשוא בקשת הערעור שבפני. בהחלטת הרשמת הנכבדה נקבע כי המבקשת מצרפת את החלטת בית המשפט המחוזי מיום 13.5.13, ללא כל הסבר מדוע הוגשה הבקשה מעל לשבוע לאחר מתן ההחלטה.
יובהר כי בהחלטת בית המשפט המחוזי בעניינה של מבקשת זו ממש, נקבע כי המבקשת תגיש לתיק ההוצאה לפועל את הסכם ההלוואה יחד עם בקשה לרישום הערת אזהרה תוך הודעת המלווה כי הינו מסכים למתן ההלוואה, לאור העיקולים הרשומים על הנכס. המבקשת לא עשתה כן עד למועד מתן החלטת הרשמת למרות שנקבע כי עליה לעשות כן עד ליום 19.5.13 ולצורך כך אף עוכבו ההליכים בידי בית המשפט המחוזי, עד למועד זה. המבקשת לא פעלה בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ולא פנתה עד ליום 19.5.13 וממילא לא הגישה את ההחלטה המורה על עיכוב ההליכים עד ליום 19.5.13, מועד אשר חלף. עוד צוין כי המבקשת לא הגישה את אשר נדרשה לו ולכן אין מקום לעיכוב הליכים או להארכת מועד נוספת על הארכות שכבר ניתנו.
נקבע כי מאחר וביום 16.5.13 מועד אישור המכר, היו ההליכים בתיק אמורים להיות מעוכבים עד ליום 19.5.13, ההחלטה מיום 16.5.13 תיכנס לתוקפה בתום 10 ימים ממועד נתינתה (7 הימים שנקבעו בהחלטה מיום 16.5.13 בתוספת 3 הימים בהם התיק אמור היה להיות מעוכב).


בבקשה אשר בפני מציינת המבקשת כי פעלה בהתאם להחלטה במסגרת רע"א 13437-05-13. המבקשת מציינת כי בית המשפט המחוזי עיכב את ההליכים בתיק ההוצאה לפועל עד ליום 22.5.13. לטענתה, בקשותיה בפני רשמת ההוצאה לפועל הוגשו במועד ולפי הנחיות בית המשפט המחוזי, זאת לטענתה, בניגוד לקביעת הרשמת הנכבדה כי הבקשות לא הוגשו בזמן. לטענתה היא רוצה לשלם את חובה והחלטות הרשמת הנכבדה פוגעות בקניינה וזכויותיה. לטענת המבקשת, אישור המכר בתקופת עיכוב ההליכים מהווה פגם מהותי בהחלטה. לטענתה, היה על רשמת ההוצאה לפועל רק לרשום הערת אזהרה לטובת המלווה החדש ולמרות בקשתו והסברים מצידה של המבקשת, הרשמת לא עשתה זאת. לטענת המבקשת היא מוכנה לשלם את החוב ומבקשת ליתן לה הזדמנות אחרונה לעשות כן. מבוקש לעכב את אישור המכר עד לדיון בבקשת רשות הערעור וכן לבטל את ההחלטה נשוא בקשת הערעור, על מנת לאפשר למבקשת לפעול בהתאם להנחיות בית המשפט המחוזי.

דיון :

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, אני דוחה אותה אף בלא צורך בתשובת המשיב.

ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור ניתנה ביום 21.5.13.

תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי בקשת רשות ערעור תוגש תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה, אם ניתנה בפני הצד המבקש לערער, או מיום שהומצאה לו אם ניתנה ההחלטה שלא בפניו.

לפיכך המועד להגשת בקשת ערעור ביחס להחלטה נשוא בקשת הערעור שבפני חלף ועבר זה מכבר ומן הטעם הזה בלבד יש לדחות את הבקשה.

כמו כן, אף לגופו של עניין יש לדחות בקשת רשות הערעור, ואפרט.

מעיון בהחלטה נשוא בקשת ערעור זו, עולה כי אין מקום להתערב בה.

כך נקבע בהחלטת כב' השופטת וסרקרוג מיום 31.5.13 במסגרת רע"א 13437-05-13:
"בפני המבקשת עומדת האפשרות לחזור ולפנות לכב' רשמת ההוצל"פ, להציג את הסכם ההלוואה בד בבד עם בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הלווה, וככל שתהא הסכמה של המלווה לאמור לעיל, תוך הבהרה כי על הנכס רשומים עיקולים נוספים, הרי שממילא תיעתר כב' רשמת ההוצל"פ לבקשה, ולא יהיה צורך לקיים את הדיון בבית משפט השלום שנקבע ליום 27.5.13.
ככל שאין הסכמה של המלווה לתנאים שפורטו בהחלטת רשמת ההוצל"פ מיום 1.5.13 הרי שאין מנוס מלהמשיך בהליכי הוצל"פ לטובת הזוכה- הבנק הלווה המקורי.
אשר על כן על המבקשת לחזור ולפנות לכב' רשמת ההוצל"פ ולהציג בפניה את הסכם ההלוואה, וככל שיש צורך, יופיע לדיון גם נציג המלווה, כל שניתן יהיה למלא אחר החלטת כב' רשמת ההוצל"פ כפי שפורטה בהחלטה מיום 1.5.13, תוך ביטול המועד שנקבע בבית המשפט השלום, שהוא כאמור דיון מיותר.
על המבקשת לחזור ולפנות לכב' רשמת ההוצאה לפועל עד ליום 19.5.13.
לפיכך, ניתן צו עיקול הליכים עד ליום 19.5.13 בלבד.".

החלטה זו הומצאה לידי רשמת ההוצאה לפועל למעלה משבוע לאחר שניתנה.
ההחלטה המורה על הארכת המועד עד ליום 22.5.13 כלל לא הובאה לידיעתה של רשמת ההוצאה לפועל הנכבד , כעולה מהחלטותיה.
כעולה מן האמור בהחלטת בית המשפט המחוזי, ניתן עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל עד ליום 19.5.13 ולאחר מכן בהחלטה מאוחרת יותר, ניתן עיכוב הליכים עד ליום 22.5.13 , כאשר עיכוב ההליכים ניתן על מנת לאפשר לבקשת לפעול בהתאם להנחיית בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 13.5.13.
אלא, שכפי שציינה הרשמת הנכבדה בהחלטתה נשוא בקשת הערעור שבפני, על אף ההנחיות הברורות שניתנו במסגרת החלטת בית המשפט המחוזי, המבקשת לא פעלה בהתאם להחלטה ולא הציגה בפני הרשמת הנכבדה הסכם הלוואה בצירוף בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הזוכה, תוך הבהרה כי על הנכס רשומים עיקולים נוספים. המבקשת לא עשתה כן עד לתום מועד עיכוב ההליכים שניתן לה במסגרת החלטותיו של בית המשפט המחוזי, הארכת הרשמת הנכבדה בעצמה בהחלטתה נשוא בקשת רשות הערעור (בעשרה ימים נוספים) ואף לא במסגרת בקשת רשות הערעור אשר שבפני, המוגשת בחלוף למעלה מחודש מתום מועד עיכוב ההליכים וממתן החלטת הרשמת נשוא בקשת הערעור שבפני.
יודגש, המבקשת פנתה בבקשת מתן סעד לבית המשפט המחוזי ונתקבלה החלטת בית המשפט המחוזי מפי כבוד השופטת וסרקרוג כבר ביום 10/6/13 המפנה אותה להגשת הליך נפרד. אף להחלטה זו לא שעתה המבקשת, אלא המתינה עד עתה להגשת ההליך אשר בפני.

המבקשת נמנעת מלהבהיר מדוע לא הגישה אל תיק ההוצאה לפועל את החלטת בית המשפט המחוזי המורה על עיכוב ההליכים עד ליום 19.5.13 במועד ולמעשה הפניה הראשונה אותה ביצעה המבקשת אל תיק ההוצאה לפועל לאחר מתן החלטת בית המשפט המחוזי מיום 13.5.13, בוצעה רק ביום 21.5.13, יום לפני תום הארכת המועד אשר ניתנה למבקשת עד ל 22.5.13 וגם זאת בלא המסמכים הנדרשים בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי הנכבד. החלטה המאריכה את עיכוב ההליכים עד ליום 22.5.13 כלל לא הובאה לידיעת הרשמת הנכבדה ובנסיבות אלו לא ברור על מה מלינה המבקשת.
זאת ועוד, מאחר וההחלטה בדבר אישור המכר ניתנה ביום 16.5.13 בעוד שבהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ההליכים בתיק עוכבו תחילה עד ליום 19.5.13, האריכה הרשמת הנכבדה את מועד כניסתה החלטתה מיום 16.5.13 לתוקף ב 10 ימים ממועד נתינתה. בין לבין חלפה אף הארכה הנוספת אשר ניתנה למבקשת עד ליום 22.5.13. אף את הארכה הזו לא השכילה המבקשת לנצל וכאמור עד למועד זה לא המציאה אל תיק ההוצאה את אשר נדרשה להציג בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ובנסיבות אלו אין לה להלין אלא על עצמה. אין זאת אלא כי המבקשת מנסה בכל דרך אפשרית להביא לסרבול מיותר של ההליכים ולדחות את הקץ בעניינה, כל זאת בעוד כאשר היא איננה ממלאת אחר החלטות שיפוטיות בעניינה וממשיכה לפנות בבקשות בפני ערכאות בית המשפט השונות.

בנסיבות אלו אין כל מקום להתערב בהחלטת הרשמת הנכבדה נשוא בקשת רשות הערעור.
בקשת רשות הערעור נדחית.
ההליכים בתיק ההוצאה לפועל יימשכו כסדרם.

על אף שלא נדרשה תגובת המשיב לבקשה ואין מקום לחייב המבקשת בהוצאותיו, הרי שלנוכח התנהלות המבקשת , אשר אינה פועלת בהתאם להחלטת הערכאות השונות בעניינה , אך מכבירה בקשותיה, אני מורה על חיובה של המבקשת בסך של 1500 ₪ הוצאות לטובת אוצר המדינה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון