הפרת חוזה השכירות והסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין

האם חרף הפרת חוזה השכירות והסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין יש לראות בהתנהגות המשכירה, אשר ביטלה את החוזה ודרשה את פינוי המושכר, משום שימוש בזכות שלא בתום לב.

18. הגעתי למסקנה כי יש להשיב על שאלה זו בשלילה.

19. מקובל עליי, כי לו הודיעה המשכירה כבר במכתב הראשון של בא כוחה על ביטול החוזה ודרשה את פינוי המושכר ניתן היה להסיק כי חרף ההפרה מצד השוכרים, נעשה שימוש בזכות שלא בתום לב. זאת, משום שבאותו שלב הפרו השוכרים את הסכם הפשרה פעם ראשונה, וההפרה תוקנה לפני משלוח המכתב. ואולם, המשכירה לא הודיעה מיד על ביטול החוזה – היא בחרה להתריע מפני ההפרה, הזהירה לבל תימשך זו והבהירה כי אם יחזור הדבר על עצמו תפעל לפי המוסכם. חרף זאת המשיכו השוכרים להפר את החוזה ואת הסכם הפשרה ולא קיימו אותם ככתבם וכלשונם, ורק לאחר הפרות חוזרות ונשנות הודיעה המשכירה על ביטול החוזה ודרשה את פינוי המושכר.

20. כאן המקום לשוב ולציין כי התובענה דנן הוגשה לאחר שכבר בעבר הופר החוזה, ובגין ההפרה הנ"ל נקטה המשכירה את ההליך הקודם, שהסתיים בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין תוך סיכום מפורש כי אי-קיום הסדר זה יאפשר למשכירה לבטל את החוזה ולדרוש את פינוי המושכר. חרף דברים ברורים אלה, שחייבו את השוכרים לנקוט משנה זהירות ולהקפיד בקלה כבחמורה בחרו להתעלם מההסכמה החוזית.

21. אמנם נכון, השוכרים תיקנו את ההפרה, וביום הדיון לפניי התברר כי זה זמן מה (מאז סיום תשלום החוב הקודם) משולמים דמי השכירות במועד. אלא שההפרה תוקנה לאחר ביטול החוזה ודרישת פינוי המושכר. בשים לב לכך שבעבר הסכימה המשכירה להגיע להסדר ולהמשיך לקיים את חוזה השכירות חרף הפרתו, אין לבוא אליה בטרוניה אם הפעם עמדה בדקדקנות על מיצוי זכויותיה.

22. לנוכח טענת השוכרים, ולפיה לא הודיעה המשכירה על ביטול החוזה ייאמר, כי ביטול חוזה יכול שייעשה בדרך של התנהגות, ואף הגשת תובענה לבית המשפט יכולה להיחשב הודעת ביטול כדין. במקרה דנן לא השתמשה אמנם המשכירה בביטוי המפורש "ביטול החוזה" ברם התריע מפני ההפרה, הבהירה כי תנקוט את הצעדים שהדין מעמיד למימוש זכויותיה ואף דרשה את פינוי המושכר. בהמשך גם הגישה את התובענה דנן לפינוי המושכר. בכל אלה ניתן לראות הודעת ביטול כדין.

23. על יסוד האמור לעיל הגעתי למסקנה כי יש להיענות לתובענה. עם זאת, היות שהעתקת עסק מהסוג שמנהלים השוכרים במושכר מחייבת היערכות מיוחדת, מן הראוי לקבוע מועד פינוי שיאפשר להם לעשות-כן.

24. אשר על כן, אני מורה לנתבעים לפנות את המושכר הידוע כחלקה 37 בגוש 11580 חנויות 1, 2 ו-3 במרכז המסחרי המצוי ברחוב אח"י אילת 15 פינת רחוב הנוטר בקרית חיים, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ השייך להם ולהחזיר את החזקה בו לתובעת תוך 180 יום מהיום. אם לא יעשו-כן תוך המועד שנקבע תהא רשאית התובעת לנקוט נגדם הליכי הוצאה לפועל לפינוי המושכר.

הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת הסכם פשרה

 2. הסכם פשרה עם קטין

 3. ביטול חלק בהסכם פשרה

 4. הסכם פשרה הוצאה לפועל

 5. שינוי הסכם פשרה מזונות

 6. השתתפות עצמית בהסכם פשרה

 7. התנגדות המבוטח להסכם פשרה

 8. הסכם פשרה בניגוד לצו הרחבה

 9. הסכם פשרה בתיק הוצאה לפועל

 10. האם הסכם הפשרה מחייב הצדדים ?

 11. פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 12. צו מניעה זמני נגד הסכם פשרה

 13. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 14. אישור הסכם פשרה נושים מובטחים

 15. סמכות מפרק לחתום על הסכם פשרה

 16. פסק דין הצהרתי לביטול הסכם פשרה

 17. מכירת שעבוד על מקרקעין בהסכם פשרה

 18. אי התאמה בין הסכם פשרה לבין התשריט

 19. בהסכם הפשרה לא ננקב מועד לביצוע התשלום

 20. ביטול הסכם פשרה בבית משפט לענייני משפחה

 21. אחריות עורך דין על הסכם פשרה בסכום נמוך

 22. הסכם פשרה לפני דיון הוכחות - החזר אגרה ?

 23. סילוק מלא סופי של תביעות הצדדים הסכם פשרה

 24. בקשה לאישור הסכם פשרה מתוקן של תביעה ייצוגית

 25. תנאי מתלה בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 26. בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 27. תביעה לאכיפת ביצוע הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פס"ד

 28. הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין - חותמת גומי ?

 29. הפרת חוזה השכירות והסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 30. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין חוב שלא שולם על פי הסכם פשרה

 31. תביעה נגד עו"ד בטענה שלא העביר כספי פיצוי ללקוח בהתאם להסכם פשרה

 32. אישור הסכם פשרה בין נושה מובטח של חברה שבפירוק זמני לבין בעל מניות

 33. האם יש אפשרות לצרף להסכם הפשרה צדדים ונושאים שאינם חלק מכתבי הטענות ?

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון