לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

בית המשפט השלום (כב' השופטת לושי-עבודי) קבעה בהחלטתה מיום 19/3/2013, כי מקומה של בקשתם במסגרת בקשה בטענת "פרעתי" בהתאם לסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל; בקשה זו מתבססת על קביעה זו של בית המשפט ובמסגרתה מבקשים המערערים להוכיח בפני רשם ההוצאה לפועל כי הם עמדו בהתחייבויותיהם על פי פסק הדין; טענותיהם מעולם לא נבחנו לגופם על ידי רשם ההוצאה לפועל; החלטתו של כב' השופט כדורי מיום 26.6.2007, ניתנה במעמד צד אחד וללא שהתקיים דיון בטענות המערערים לגופן; המערערים אינם מבקשים דיון חדש בטענותיהם, וזאת משום שמעולם לא התקיים דיון בטענותיהם לגופן.מנגד נטען על ידי המשיבה כי, המערערים מעלים בערעור אותן טענות כמעט בנוסח זהה לבקשות בטענות "פרעתי" שהוגשו בפני רשמי ההוצאה לפועל השונים, ובפני בית המשפט ברחובות ובערעור הקודם בבית המשפט השלום בפני כב' השופט גד ארנברג; הם מושכים במשך שנים את המשיבה לפתחם של בתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל, תוך שהם גורמים להוצאות גבוהות ומיותרות ומנצלים לרעה את ההליך השיפוטי.


המשיבה מוסיפה וטוענת כי, בכל פעם שהיא הצליחה באחד מהליכי ההוצאה לפועל אשר ננקטו נגד המערערים, נזכרו המערערים להגיש הליך נוסף בטענת "פרעתי", דבר המלמד על חוסר תום ליבם של המערערים; המערערים מתחמקים מתשלום חובם ומקיום החלטות רשמי הוצאה לפועל לתשלום חיוב חודשי שנקבע על הצד הנמוך; יש לדחות את הערעור מכח עיקרון סופיות ההליך.

דיון והכרעה


לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, ולמכלול החומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות.
הפסיקה קובעת:

"כלל משפטי עתיק מלמדנו, כי תקנת הציבור מחייבת, כי סכסוכים משפטיים צריכים להסתייםInterest reipublicae ut sit finis litium) ). תפיסה זו משתלבת בעיקרון סופיות הדיון שמטרתו לשים קץ להליך השיפוטי ולחסוך בזמן ובהוצאות למערכת המשפטית ומצד שני להפחית ככל האפשר מעוצמת העוול שנגרם לצד השני, שמוצא את עצמו נגרר במשך זמן רב לבתי המשפט ומכלה אגב כך את זמנו, מרצו והונו. ככלל, כאשר ראש ההוצאה לפועל נותן החלטה בטענת "פרעתי", אזי יש לראות את ההחלטה כפסק-דין של בית-משפט השלום ואם לא מוגש ערעור במועד, הופך פסק-דין זה לסופי ואף צד אינו רשאי לשוב ולטעון את הטענות שנדחו (ראו דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, מהדורה שישית, עמ' 208 ו-208(א)). יש גם להדגיש, כי הכרעתו של ראש ההוצאה לפועל "איננה מקימה מעשה בית-דין מכוחו של "השתק עילה" אולם היא כן מקימה "השתק פלוגתא", אשר מונע הגשת בקשת חוזרות ונשנות למשל בטענת "פרעתי" "(שם). התוצאה המתבקשת הינה, שכבר במסגרת הערכאה הדיונית צריך היה ההליך דנא להידחות על הסף, לרבות פסיקת הוצאות בשיעור הולם (ראו למשל רע"א 1764/03 מארק נ' פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים ואח' (לא פורסם))". רע"א 1984/05 כוכבי נגד עדני (26.3.2007).

בענייננו אין מחלוקת כי בקשת המערערים בטענת "פרעתי" הוגשה לראשונה בשנת 2007 וניתנה בה החלטה ע"י כב' השופט כדורי ביום 26/6/2007. אמנם החלטתו של כב' השופט כדורי ניתנה במעמד צד אחד וללא התייצבות מטעם המערערים לדיון בטענת "פרעתי", אולם בהחלטתו מיום 1/5/2007 שהובאה לעיל, התייחס כב' השופט כדורי לבקשת החייבים לגופה.

גם אם נניח לטובת המערערים, שכב' השופט כדורי לא התייחס בהחלטותיו לבקשת החייבים לגופה, הרי תרופתם של המערערים הייתה להשיג על החלטת כב' השופט כדורי בדרכים הקבועות לכך על פי החוק, באמצעות הגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד (ראו: דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, (מהדורה שביעית) פסקה 112 בעמ' 300).

משהחייבים לא השיגו על החלטתו של כב' השופט כדורי במועדים שנקבעו לכך, הפכה ההחלטה להחלטה חלוטה אשר יוצרת מחסום דיוני המונע מהחייבים להעלות טענות אלה מחדש לפני רשם ההוצאה לפועל.

לפיכך, בדין נדחו הבקשות הנוספות של המערערים בטענת "פרעתי", אשר הוגשו לפני כב' הרשם בורשטיין, כב' הרשמת מאיה אב-גנים-ויינשטיין וכב' הרשם קייס כראמה, נשוא ערעור זה.מעבר לנדרש יצוין כי גם לגופה, בקשת המערערים בטענת "פרעתי" חסרת בסיס, וזאת מהנימוק שצוין ע"י כב' השופט כדורי בהחלטתו מיום 1/5/2007, שהובאה לעיל.


כאמור, תיק ההוצאה לפועל נפתח לביצוע פסק דין שנתן תוקף להסדר פשרה בין הצדדים. בקשת הביצוע התייחסה לסעד הכספי בגין הפרת הסכם הפשרה. כב' השופט כדורי נקט בדרך המלך כאשר הפנה דווקא את המשיבה לפנות לבית המשפט על מנת לקבל הכרעה באם היא זכאית לסעד הכספי בגין הפרת הסכם הפשרה, כאמור בסעיף 5 להסכם הפשרה.

המשיבה אכן פנתה בבקשה מתאימה לבית המשפט השלום, ובית המשפט נתן החלטה לאחר שקיבל תגובת המערערים, שבה נעתר לבקשת המשיבה וקבע כי היא זכאית לקבלת פסיקתא בגין הפיצויים שנקבעו בגין הפרת הסכם הפשרה, בהחלטתו מיום 13/7/2007.

בנסיבות אלה, משניתנה הכרעת בית המשפט בשאלת הפרת ההסכם וזכאות המשיבה לסעד הכספי בגין הפרת ההסכם, על פי ההסדר שנקבע בסעיף 5 להסכם הפשרה, הרי שאין עוד לרשם ההוצאה לפועל כל שיקול דעת לשנות או להרהר אחר החלטת בית המשפט בעניין זה, שכן, על פי הפסיקה, על רשם ההוצאה לפועל לבצע את פסק הדין ככתבו וכלשונו ואין הוא רשאי לתקן טעויות שלדעתו נפלו בפסק הדין או בהחלטה שיפוטית, או למלא את מה שנראה לו חסר בפסק הדין; לענין זה אין הבדל בין פסק דין רגיל לבין הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין; זה כמו זה יש להוציא לפועל כלשונם. ראו: בג"צ 389/67 תרשיש נ' ראש ההוצל"פ נתניה פד"י כב(1) 258; ע"א 267/78 בלפור נ' בלפור פד"י לג(1) 375).מכאן, שבצדק היתה הערתו של כב' השופט ארנברג במסגרת הערעור שהוגש על ידי המערערים נגד החלטתה של כב' הרשמת מאיה אב-גנים-ויינשטיין, שלפיה היה על המשיבים להשיג על החלטת בית המשפט השלום מיום 13.3.2007 בעניין הפסיקתא.


המערערים אכן פנו בבקשה לבית המשפט השלום ברחובות לביטול או לשינוי הפסיקתא, אולם, כאמור, בקשתם נדחתה בהחלטתה של כב' השופטת לושי-עבודי מיום 9.3.2013, ומהנימוקים כמובא לעיל.

גם כאן המערערים השלימו עם החלטתה של כב' השופטת לושי-עבודי ולא נקטו בכל הליך השגה כנגדה, וכך הפכה החלטה זו להחלטה חלוטה, מכח עיקרון סופיות הדיון.

במסגרת החלטתה קבעה כב' השופטת לושי-עבודי כי בקשות המערערים בטענת "פרעתי" נדחו בהחלטות רשמי ההוצאה לפועל שפורטו לעיל, וערעור על אחת ההחלטות האמורות אף נדחה בהחלטתו של כב' השופט ארנברג כאמור, ולכן אין מקום לבירור טענותיהם של המערערים בדיון נוסף.לנוכח כל האמור, הערעור נדחה. המערערים ישלמו למשיבה הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון