רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב - סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים


15. סעיף 54 לחוק קובע:
"(א) תובענה בשל הפרת זכות יוצרים רשאי להגיש בעל זכות היוצרים, ואם ניתן לגביה רשיון ייחודי כהגדרתו בסעיף 37(ד)- גם בעל הרשיון.
(ב) תובע המגיש תובענה כאמור בסעיף קטן (א), יצרף כבעל דין כל אדם שזכאי לתבוע לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, ואולם רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, לפטור מצירוף בעל דין כאמור.

16. המלומד, תמיר אפורי, מציין בספרו "חוק זכויות יוצרים" (תשע"ב- 2012) בעמ' 436:

"54.10 כאמור.... בכל תביעה המוגשת על ידי בעל רישיון ייחודי, עליו לצרף את בעל זכות היוצרים כבעל דין....
54.11 הטעם העיקרי לחובה לצרוף בעלי דין כאמור, נובע מכללי מעשה בית דין. אם תתנהל התביעה על ידי תובע אחד, עלול הנתבע להיות חשוף לתביעה נוספת, על אותו מעשה הפרה, מצד תובעים אחרים...."

זו גם עמדתו של המלומד, טוני גרינמן, בספרו "זכויות יוצרים" (מהדורה שניה התשס"ט – 2008) בעמ' 750-751:

"המחזיק ברישיון בלבד אינו בעל זכות יוצרים, ולכן אין הוא רשאי לתבוע בשמו את זה שהפר זכות יוצרים ביצירה מושא הרישיון... החוק ממשיך וקובע כי המגיש תביעה בגין הפרת זכות יוצרים, חייב לצרף לתביעה את כל מי שזכאי לתבוע בגין הזכות. מכאן, שבעל זכות יוצרים שניתן לגביה רישיון ייחודי, או בעל רישיון ייחודי שמגיש תביעה בגין הפרת הזכות מושא הרישיון, חייב לצרף כבעל דין בתביעה את האחר (בעל זכות היוצרים או בעל הרישיון לפי העניין)... החובה לצרף את בעל זכות התביעה האחר נועדה לתת מענה לאינטרס של הנתבע שלא להיות חשוף לתביעות כפולות באותו עניין". (הדגש שלי, ה.א.)
והשווה גם: ד"ר שרה פריזנטי, דיני זכויות יוצרים (מהד' 3, 2008) בעמ' 1851.

17. בתגובה שהגישה לבקשה שבפני, טענה התובעת כי מאחר שיש לה רישיון ייחודי, אין צורך לצרף את בעלת הזכויות. לטענת התובעת, בעלת הזכויות ויתרה על הזכות לממש את זכויותיה במסגרת הסכם הרישיון ולפיכך הנתבעת אינה חשופה עוד לתביעה מבעלת הזכויות. מכאן, לטענת התובעת, צרופה של בעלת הזכויות כתובעת הינו חסר משמעות ולא יסייע בפתרון ההליך.

עוד, טענה התובעת, כי אין באי צרופה של בעלת הזכויות כדי להביא למחיקת התביעה או לדחייתה, ובית המשפט מתבקש לקבוע כי אין צורך לצרפה.

אני דוחה טענות אלה של התובעת.

18. ראשית, משום שטיעון זה נוגד את האמור בחוק.
שנית, התובעת עצמה הפנתה לדברים שכתב אפורי בספרו "חוק זכויות יוצרים" שהוזכר לעיל, וציטטה בטיעוניה את האמור בעמ' 433, שם צויין מפורשות: "עם זאת, נוכח האופי ההסכמי של רישיון ייחודי, עלולות להיות להפרה תוצאות גם כלפי בעל זכות היוצרים. לכן נקבע כי במקרה כזה, זכאי לתבוע "גם" בעל הרישיון הייחודי, ולא "רק" הוא". (הדגש שלי, ה.א.)

הנה כי כן, ברור כי היה על התובעת, מלכתחילה, לצרף את בעלת הזכויות כתובעת נוספת (או לכל הפחות כבעל דין), או לבקש מבית המשפט לפטור אותה מצרוף כאמור.

התובעת לא פעלה כך. היא לא צרפה את בעלת הזכויות כצד לתובענה, וגם לא הגישה בקשה לפטור אותה מצרופה של זו.

ניסיונה של התובעת, לכלול עתירה כזו באופן מובלע, בסעיף 28 לתגובה שהגישה, אינו יכול להיחשב כבקשה מתאימה לעניין הזה ואין לשעות לו.

19. התובעת טענה, בסעיף 29 לתגובתה, כי חוק זכויות יוצרים אינו קובע כי אי צרוף תובע דרוש יביא למחיקת התביעה ולפיכך אין למחוק את התביעה עקב אי צרופה של בעלת הזכות.

אני דוחה טענה זו.

20. משלא צורפה בעלת הזכויות כתובעת נוספת, אף שבית המשפט לא פטר את התובעת מצרוף כזה על פי הסמכות שניתנה לו בסעיף 54 (ב) לחוק, ממילא מדובר בכתב תביעה פגום ובית המשפט מוסמך להורות על מחיקתו (תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי)

במיוחד הדבר נכון כאשר התובעת לא שעתה לטענות הנתבע בעניין זה, וגם לאחר שתשומת ליבה הוסבה לכשל האמור, לא ביקשה לתקן את התביעה וגם לא הגישה בקשה מסודרת ומנומקת לפטור אותה מצרוף בעלת הזכויות כתובעת נוספת.

22. גם טענת התובעת, לפיה היא בעלת רשיון ייחודי, כהגדרת מונח זה בסעיף 37(ד) לחוק, אינה יכולה לעמוד. בשל סירובה של התובעת לצרף את ההסכם במלואו , ולאור נוסח התביעה כפי שהוגשה, אין בפני תשתית לכך שלתובעת רשיון יחודי כזה, אף שקיומו הוא תנאי לקיומה של עילת התביעה שלה כנגד הנתבע.

23. בכתב התביעה אין טענה לפיה בעלת הזכויות מוותרת או מגבילה את זכותה למימוש זכויותיה. לפי הוראות סעיף 37(ד) לחוק, ויתור ו/או הגבלה כאלה הם תנאי לקיומו של "רשיון ייחודי". גם בחלקי ההסכם שצורפו אין הוראה כזו. אמנם, בטיעוניה במסגרת התגובה לבקשה טענה התובעת כי בעלת הזכויות ויתרה על הזכות למימושן (ס' 26 ב' לטיעונים) אך מדובר בטענה עובדתית – שאין לה, כאמור, זכר בתביעה – וגם לא בתצהיר התומך בבקשה.

מדובר בעניין מהותי לביסוס קיומה של עילת תביעה. בהעדר טענה מפורשת בעניין הזה בכתב התביעה (או בנספחים שהחליטה התובעת לצרף לו), לא ניתן לקבוע כי הונחה תשתית לקיומה של עילת תביעה לתובעת.
תא' (מחוזי ת"א) 1506/03 שווילי נ' יש טלנקל בע"מ.

24. כאילו לא די בכך – בכתב התביעה התובעת טוענת לרישיון ייחודי (בלעדיות, כלשונה), רק ביחס להקרנה פומבית (סעיף 7 לתביעה). ביחס לשידור רגיל אין התובעת טוענת אלא ל"רשיון" (סעיף 6 לתביעה). אולם, מקריאת חלק ההסכם שהואילה התובעת לחשוף נראה כי ה"בלעדיות" המפורטת בסעיף 3 להסכם, ניתנה לה רק ביחס לסעיפים 2ׁ((aׂׂ ו- 2(b) להסכם , בעוד שהקרנה פומבית מוסדרת דווקא בסעיף 2 (g) להסכם.

מכאן, לכאורה, שאין לתובעת רשיון ייחודי להקרנה פומבית.

אף שהנתבע טען בעניין הזה מפורשות בבקשה שהגיש, נמנעה התובעת מלהתייחס לעניין זה בתצהיר שצורף לבקשה שהגישה, והיא מנועה לכן מלטעון כעת אחרת (חרף נסיונה לעשות כן בסעיף 17 לטיעונים).

25. זאת ועוד, מסעיף 3 להסכם עולה כי רשיונה של התובעת ייחודי רק לתקופה מסויימת. לא רק שחלק ההסכם שמתייחס לתקופה ) term) לא צורף, גם עולה מסעיף 3 להסכם כי הבילעדיות היא רק למועדי המשחקים עצמם ועוד 48 שעות לאחר מכן. מועדי המשחקים הם לכן בגדר עובדה שמקימה את עילת התביעה של התובעת, כבעלת רישיון ייחודי. לכן, היה על התובעת לפרט עניין זה בתביעה שהגישה. חרף זאת, אין בכתב התביעה כל התייחסות לעניין מועד המשחקים. התאריך היחיד המוזכר בתביעה זו הוא המועד בו תועדה, על פי הנטען, הקרנה בבית העסק של הנתבע (סעיף 11 לתביעה). אין די במועד הזה כדי לבסס לתובעת עילת תביעה מכוחו של אותו "רישיון ייחודי"- וכתב התביעה כפי שהוא אינו מגלה לכן עילה גם מטעם זה.

26. ביחס לזכויותיה כבעלת רשיון ייחודי ובניסיון להדוף את טענות הנתבע, לפיהן לא הונחה בכתב התביעה תשתית לקיומו של רישיון ייחודי כזה, טוענת התובעת כי זכויותיה לשידור ארועי ספורט הוכרו כבר מפורשות בפסיקה. עוד טוענת התובעת כי גם זכותה להגיש תביעה בגין ביצוע פומבי של שידורי משחקים, מכח הסכמם רישיון, הוכרה והתקבלה כבר בפסיקה ואין מקום לשוב ולבחון זכות זו.

אני דוחה טענה זו של התובעת.

ראשית, משום שהנתבע לא היה צד לפסקי הדין שאליהם מפנה התובעת ואין לכן, בקביעות שנקבעו שם, משום מעשה בית דין המחייב את הנתבע.

שנית, משום שאותם הליכים, שאליהם מפנה התובעת, מתייחסים לזכויות התובעת ביחס למשחקים בשנים 2006 ו- 2008, ומכאן להסכמים אחרים, שכן ההסכם נשוא התביעה נחתם, כפי שעולה מהחלקים שצורפו על ידי התובעת, רק ביום 16/6/11.

לפיכך, וככל שבתי המשפט שם הגיעו למסקנות כאלה ואחרות, על סמך הסכמים או מסמכים שהוצגו להם, אין בכך כדי להשליך על זכויותיה של התובעת, ועל השאלה מה היקפן, ביחס להסכם שהוא נשוא התביעה שבפני.

27. הלכה ידועה היא שהסעד של מחיקת התביעה על הסף הוא סעד שבית המשפט לא ימהר לתיתו. לכן, שקלתי אם יש מקום לאפשר לתובעת לתקן את התביעה, ובכך לרפא את הפגמים שנמצאו בה. זאת, כפי שנהג, למשל, בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק 8182-03-09, אונו ביטחון (1996) בע"מ נ' מ.ה.ד.ר אלקטרוניקה בע"מ ואח' (החלטה מיום 6.4.10 , פורסמה בנבו).
אולם, הגעתי למסקנה כי נסיבות התיק שבפני שונות.
ראשית, משום שכאן, להבדיל מהעניין שבא בפני בית המשפט המחוזי, התובעת כלל לא ביקשה לתקן את התביעה.
שנית, משום שכאן, בניגוד לעניין שם, אין מדובר רק בפגם אחד, שמקורו באי צירופה של בעלת הזכויות כצד להליך, אלא בפגמים נוספים, ומהותיים, שיורדים לשורשה של עילת התביעה, באופן שכתב התביעה כפי שהוגש אינו מגלה עילה.

28. התוצאה היא שאני מקבלת את הבקשה ומוחקת את התביעה.

התובעת תישא בהוצאות הנתבע בגין תביעה זו, וההליכים שנוהלו בה עד כה, בסכום של 8500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון