לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה הוצאות גבייה

לא שילם את הקנס במועד. עיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה" בסך 22 ₪. המשיבה טענה כי ההוצאות הכרוכות במשלוח מכתב דרישה בדואר רשום עולות לפחות 32 ₪. בשל תקנות הגבייה הקובעות סכום מקסימלי להוצאות גבייה של מכתב דרישה בדואר רשום בסך של 22 ₪ הסתפקה המשיבה בגביית 22 ₪ בלבד (ביום 15.1.2013 הועלה תעריף זה בתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאת מרביות), תשע"א-2011 (להלן: "תקנות הגביה") ל– 23 ₪). המבקש טוען כי העלות של כל מכתב דרישה כזה בדואר רשום היא, לכל היותר, כ – 9 ₪, כך שהמשיבה, לשיטתו, גבתה ביתר לפחות כ- 13 ₪ שלא כדין. בחישובו לקח המבקש בחשבון את עלות איתור הכתובת במשרד הפנים, ייצור המכתב ושליחתו.
3. ביום 30.9.2013, במהלך הדיון שהתקיים לפניי בתובענה דומה שהגיש המבקש (ת"צ 10343-03-13 עדי ליבוביץ נ' עיריית ת"א) ניתנה על ידי החלטה מפורטת לאשר את התובענה הייצוגית שבנדון. נימוקיי לאישור היו, בין היתר, כי המטריה המשפטית זהה לתובענה ייצוגית אחרת שהגיש המבקש כנגד המשיבה, בה אישרתי את התובענה כייצוגית לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים. (ראו: ת"צ 21832-02-12 עדי ליבוביץ נ' מי אביבים, החלטת האישור מיום 27.11.2012, להלן: "פרשת מי אביבים" ). עוד ציינתי בהחלטתי מיום 30.9.2013 כי –

"בנסיבות אלה אינני רואה מקום לדיון מחודש לאור החלטתי המפורטת בתיק 21832-02-12 ולאור החלטת ביהמ"ש העליון בערעור, מפי כב' השופט פוגלמן".

4. ב"כ המבקש הגיש בקשה להשלמת החלטתי הנ"ל, באשר להגדרת הקבוצה, התובע המייצג ובא כוחו, הגדרת עילת התובענה, השאלות העומדות להכרעה, הסעדים הנתבעים, פרסום הודעות לחברי הקבוצה ופסיקת שכ"ט לב"כ התובע המייצג. המשיבה הסכימה כי תינתן החלטה משלימה באשר לפרטים הנ"ל, פרט לשכ"ט לב"כ המבקש, שלדעתה הוא איננו זכאי לו, מאחר שממילא הוא קיבל שכ"ט במסגרת בקשת האישור שנתקבלה בתובענה דומה שהגיש בפרשת מי אביבים, כך שלא נדרשה ממנו השקעה נוספת לצורך הכנת התובענה דנן.

5. באשר לזכות לפסיקת הוצאות של בקשת האישור, מתקיים הרציונאל של הרצון לתמרץ תובעים ייצוגיים ובאי כוחם. עם זאת, ההשקעה שנדרשה להכנת הבקשה לאישור בתובענה זו פחותה לאחר הכנת התיק בפרשת מי אביבים. ב"כ המבקש אף ציין בסע' 6 לבקשתו:

"אין חולק כי בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 30.9.13 נחסך זמן שיפוטי יקר וכן זמנם של צדדים ואין חולק גם כי אכן השאלה המשפטית העולה בתיק דנן ובת"צ 21832-02-12 (ליבוביץ נ' מי אביבים) זהה, ואולם עדיין בוצעה על ידי ב"כ המבקש עבודה משפטית רבה בקשר לאישור התובענה בתיק דנן כיצוגית ...".
(ההדגשות שלי, י"ש).

כפי שגם מציין ב"כ המבקש, השאלה המשפטית בשתי התובענות זהה, ולכן לאחר שקיבל בתיק ההוא שכ"ט מלא, מגיע לו בתיק דנן שכ"ט מופחת. אין לקבל את עמדת המשיבה כי הוא לא זכאי כלל לשכ"ט בגין בקשת האישור שנתקבלה, שכן אף בעצם הגשת התיק דנן, יש טרחה מסוימת.


פרטים והוראות בקשר לאישור הבקשה

6. לאור האמור לעיל, במצטבר, אני מאשרת את הגשת התובענה בת"צ 21899-02-12 כתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות. בהתאם להוראת סעיף 14(א) לחוק תובענות ייצוגיות, אני קובעת כדלקמן:


א. הגדרת הקבוצה

הקבוצה בשמה תוגש התובענה תוגדר:

"כל תושבי העיר תל אביב - יפו שמהם גבתה המשיבה "הוצאות גבייה" בסך של 22 ₪ (מיום 1.5.2011 ועד ליום 15.1.2013) או 23 ₪ (החל מיום 15.1.2013 ועד ליום 30.9.2013) בשל אי תשלום דוח חנייה, החל מיום 1.5.2011 ועד ליום 30.9.2013.


ב. התובע המייצג ובא הכוח המייצג

הקבוצה תיוצג על ידי המבקש, עדי ליבוביץ, באמצעות באי כוחו, עו"ד דן שריזלי ועו"ד ירון שריזלי, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521.


ג. עילות התביעה והשאלות המשותפות

התובענה מאושרת כנגד המשיבה בעילה לפי סעיף 11 לתוספת השנייה של חוק תובענות ייצוגיות: "תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר".

השאלות המשותפות לחברי הקבוצה העומדות להכרעה הן:

א. האם המשיבה הייתה רשאית על פי הדין לגבות את "הוצאות הגבייה" בסכום אחיד וקבוע של 22 ₪ (או 23 ₪ החל מיום 15.1.2013) עבור משלוח מכתב דרישה בדואר רשום מכל החייבים שלא שילמו את קנסות החנייה בזמן. המחלוקת היא האם "הוצאות הגבייה" מתייחסות רק להוצאה הישירה בפועל של עלויות איתור כתובת החייב במשרד הפנים, ייצור מכתב הדרישה ושליחתו בדואר רשום לכל חייב וחייב ספציפי, או שהן כוללות בתוכן את עלויות כל הרכיבים שקשורים באופן ישיר ועקיף במשלוח מכתב הדרישה בדואר רשום.

ב. אם ייקבע שהמשיבה גבתה את "הוצאות הגבייה" שלא כדין, מה גובה הסכומים שנגבו כ-"הוצאות הגבייה" ביתר ע"י המשיבה מהקבוצה התובעת, ושעל המשיבה יהיה להשיבם.

ד. הסעד הנתבע

הסעד הוא השבה של הכספים אשר לכאורה נגבו שלא כדין מקבוצת התובעים בתקופת ההשבה, בגין משלוח מכתב התראה ראשון בדואר רשום.

ה. הודעה למנהל בתי המשפט

בהתאם לסעיף 14(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, הודעה על החלטה זו תימסר למנהל בתי המשפט, בצירוף העתק ההחלטה, לשם רישומה בפנקס.


ו. פרסום

בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, סעיף 6 להחלטה זו יפורסם בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, פעם אחת באמצע השבוע ופעם אחת בעיתון יום ששי, וכן גם בעיתון היוצא לאור בשפה הרוסית, ועיתון היוצא לאור בשפה הערבית. בהוצאות הפרסום תישא בשלב זה המשיבה.

7. המשיבה תישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ + מע"מ בהתאם לתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

כתב הגנה יוגש ע"י המשיבה עד ליום 20.12.13. הדיון בתובענה יתקיים ביום 9.1.14 שעה 11:30. במידה ויהיה צורך (בהינתן שמיעת הראיות בתיק המקביל).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון