קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

קבעו שהעותרת היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל וההחלטה הנוגעת לעותר קבעה שהוא אתיופי ולא אריתראי כפי שטען.

2. שני העותרים טענו בתחילת הדברים שהם רווקים. רק לאחר זמן התברר מפיהם כי הם נשואים זה לזו.
העותר הסתנן לישראל ביום 22/01/09 והעותרת הסתננה לישראל באותו יום. הם רואיינו בנפרד ולגבי שניהם נקבע שאינם אריתראים.
לעותר נערך ראיון מקיף ביום 28/12/10. מן הראיון התברר כי העותר חי כל חייו באתיופיה למעט שנתיים בהן חי באריתריאה. מכאן ברור שמירב הזיקות של העותר הן לאתיופיה.
לעותרת נערך ראיון RSD ביום 14/10/10. גם בראיון זה התברר שהעותרת חייתה כל חייה באתיופיה וכי מירב זיקותיה הן לשם.

3. באשר לטענות העותרים בדבר הסכנה הנשקפת להם באריתריאה הרי שהעותר לא היה ממוקד ולא הסביר כלל מהן הסכנות הנשקפות לו באתיופיה ואילו העותרת ציינה שהשכנים במקום מגוריה הציקו לה.

4. עיקר המחלוקת בעתירה זו הוא בדבר נתינותם של העותרים.
לצורך זה, ולצורך קביעת יעד פוטנציאלי להרחקת העותרים, עושה המשיב, בדרך כלל, שימוש במבחן מירב הזיקות.
לצורך זה, ערך המשיב ראיונות לעותרים ולאחר מכן קבע, כי מירב הזיקות שלהם הן לאתיופיה.
יובהר, כי אין בהכרח זהות בין המדינה אליה יש לעותרים את מירב הזיקות לבין מדינת אזרחותם האמיתית.
כאשר לא קיימת זהות כזו, המשמעות היא שניתן להרחיק את העותרים לאותה מדינה אליה יש להם את מירב הזיקות, בכפוף לפסיקה הרחבה של בית המשפט העליון ולתנאים שנקבעו, בין השאר, בהלכת אלטאי.
העותרים תוקפים את קביעת המשיב, ולטענתם קביעת המשיב בדבר מירב הזיקות שלהם אינה סבירה וכי הם, העותרים, הוכיחו כי מירב הזיקות שלהם הן לאריתראה, שאזרחיה נהנים בישראל ממדיניות אי ההרחקה.
לצורך הכרעה בשאלה האם החלטת המשיב בדבר מירב הזיקות של העותרים היא סבירה, יש תחילה לקבוע את אמות המידה שעל המשיב לעשות בהן שימוש לצורך קביעת מירב הזיקות של העותרים.
כלומר, יש לבחון את רמת ההוכחה הנדרשת מן העותרים ומאחרים שכמותם, לצורך הוכחת נתינותם או מירב הזיקות שלהם למדינה לה הם טוענים.
בעניין זה תיתכנה שלוש אפשרויות:
א. על העותרים להוכיח את זיקתם למדינה לה הם טוענים, ברמה המקובלת במשפט הפלילי, כלומר מעבר לכל ספק סביר.
ב. על העותרים להוכיח את זיקתם למדינה לה הם טוענים, ברמה המקובלת במשפט האזרחי, כלומר במאזן ההסתברויות.
ג. על העותרים להוכיח את זיקתם למדינה לה הם טוענים, ברמה המקובלת בדיני הפליטים, כפי שנקבע בפסיקה זרה אליה הפנה ב"כ העותרים, כלומר ברמה הנמוכה מזו המקובלת במשפט האזרחי, ויש האומרים ברמה העולה עד כדי 10%.
ראשית, אני סבור שרמת ההוכחה הנדרשת בענייננו אינה יכולה להיות דומה לרמה הנדרשת בדיני הפליטים.
כאשר בפליט עסקינן, הרי שעליו להוכיח, על פי דרישות האמנה, לא רק את נתינותו אלא גם את עצם הרדיפה, מקור הרדיפה, חוסר האפשרות להיעזר בשלטונות המקומיים ועוד כהנה וכהנה מרכיבים הנזכרים באמנת הפליטים.
מטבע הדברים, שאדם הנמלט ממולדתו כפליט אינו טורח לאסוף ראיות לכל אותם עניינים הנזכרים באמנת הפליטים, ולכן מצבו שונה ממי שעוזב את מולדתו מחמת מצוקתו ורצונו לשפר את איכות חייו, אך אינו בהכרח פליט. אדם כזה, לאור מדיניות אי ההרחקה הנוהגת בישראל, צריך להוכיח רק את נתינותו, עניין הניתן להוכחה על נקלה באמצעות מסמכים רשמיים של אותה מדינה כמו תעודת זהות, דרכון וכיוצא באלה.
לפיכך, מידת ההוכחה הנדרשת ממנו אינה יכולה להיות כמו זו הנהוגה בדיני הפליטים.
באופן דומה, לא ניתן להחיל על עניין זה את מידת ההוכחה הנוהגת במשפט הפלילי.
לא יהיה זה סביר לחייב אדם העוזב את מדינתו בשל מצוקה, או אפילו בשל חשש לחייו או לחירותו, להמציא תמיד ראיות חותכות המלמדות מעבר לכל ספק סביר שהוא אכן נתין של אותה מדינה.
יש לזכור שבדרך כלל מדובר באנשים חסרי השכלה, הבאים בדרך כלל מאזורים כפריים המרוחקים ממרכזי השלטון, ואשר בחלק מן המקרים לא נשאו מעולם כל תעודה רשמית של מדינתם.
מאחר ואנו עוסקים במשפט המנהלי, אשר בדרך כלל בודק את סבירות ההחלטה המנהלית, אני סבור שגם המשיב, בשעה שהוא בוחן את מירב הזיקות של העותרים ושל הדומים להם למדינות הנטענות על ידם, צריך לדרוש רמת הוכחה כזו, אשר לפיה על המבקש להוכיח את נתינותו, להראות כי סביר יותר להניח שנתינותו היא זו הנטענת על ידו ולא כל נתינות אחרת.
כלומר, מידת ההוכחה בה העותרים ושכמותם צריכים לעמוד כדי להוכיח את נתינותם או את מירב זיקותיהם למדינה מסוימת, היא זו המקובלת במשפט האזרחי – מאזן ההסתברויות.
לעותרים ולשכמותם נערכו ראיונות, בהם הם נשאלו מגוון רחב של שאלות.
בדרך כלל נשאלות שאלות הנוגעות לאזור המגורים הספציפי לו טוענים העותרים, וכן שאלות כלליות הנוגעות למדינה לה הם טוענים כמדינת נתינותם, כגון הכרת ההמנון, הדגל, המטבע וכיוצא באלה.
מובן שהמבחן אינו מבחן כמותי, אלא מבחן איכותי.
על המשיב לשקול באופן כולל את מידת הידע שהפגינו העותרים.
כלומר, על המשיב ליתן הערכה כללית הנובעת לא ממספר השאלות שלהן ידעו העותרים לתת תשובה נכונה, אלא מן האיכות הכללית של תשובותיהם.
ברור כי אם העותרים נשאלו שאלות קרדינליות שכל תושב אותה מדינה צריך לדעת את התשובה להן, הרי שמשקלן של התשובות לשאלות אלה יהיה גדול יותר ממשקלן של תשובות לשאלות איזוטריות יותר.
כמו כן, יש חשיבות לשפה בה נערך הראיון.
אם העותרים אינם דוברים את שפת המדינה לה הם טוענים, הרי שיקשה עליהם מאוד להוכיח כי הם נתינים של אותה מדינה, ויהיה עליהם לתת הסברים טובים לחוסר ידיעתם את השפה הרשמית של המדינה.
לא ניתן לקבוע מסמרות בעניין זה, וליתן רשימה סגורה של שאלות שעל המשיב לשאול את המרואיין.
כל מקרה צריך להיבחן לגופו, אך אמות המידה הכלליות בקביעת נתינותו של אדם או בקביעת המדינה אליה יש לו את מירב הזיקות, הן כפי שפורט לעיל.
הדגש צריך להיות על איכות השאלות והתשובות ולא על כמות התשובות הנכונות שנותן המרואיין.
יש לזכור שככל שחולף הזמן מרגע כניסתו של המרואיין לישראל ועד לעריכת הראיון, יש בידי המרואיין הזמן, האמצעים והמקורות להכין עצמו לראיון, להיעזר באזרחי אותה מדינה לצורך לימוד ושינון וכן להיעזר במקורות מידע אחרים כמו ספרים והאינטרנט.
לאור כל האמור, אני סבור שעל המשיב להתחדש מעת לעת ולצבור עוד ועוד ידע על המדינות השונות שאזרחיהן נהנים ממדיניות אי ההרחקה, וזאת כדי למנוע אפשרות של התחזות ולימוד על בסיס ראיונות קודמים שנערכו לאנשים אחרים.
ככלל, ברור שמדובר במשימה לא קלה המוטלת על המשיב, אך בשקלול שבין האינטרסים המנוגדים הקיימים במקרים כגון זה, אני סבור שרמת ההוכחה ואופן ההוכחה, כפי שציינתי לעיל, יש בהם כדי לאזן נכונה בין אינטרסים מנוגדים אלה.
5. משני הראיונות המקיפים שנערכו לעותרים ברור שלעותרים אין כל ידע על אריתריאה וכי הם חיו כמעט כל חייהם באתיופיה.
מכאן, שמסקנתו של המשיב לפיה מירב הזיקות של העותרים הן לאתיופיה – היא מסקנה סבירה ואין להתערב בה.
6. באשר לטענות העותרים כי נשקפת להם סכנה באתיופיה, יש לציין שהעותר לא טען דבר באשר לסכנה כזו ולכן לא ברור מדוע עלתה הטענה בעתירה.
באשר לעותרת, טענתה היחידה הייתה ששכניה מתנכלים לה. לכן דחיית בקשתה למקלט על הסף היא החלטה סבירה של המשיב.
ריב שכנים אינו מהווה עילה לקבלת מקלט מדיני לפי האמנה ולא היה מקום להעביר את עניינה להמשך דיון לפני ועדת הפליטים.

7. לאור כל האמור אני סבור שהחלטות המשיב בעניינם של העותרים הן החלטות סבירות ואין להתערב בהן ולכן אני דוחה את העתירה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו גירוש

 2. מניעת הרחקה מהארץ

 3. הכרה כאזרח אריתראי

 4. אישור שהייה בישראל

 5. גירוש עובד זר שיכור

 6. זכויות בת זוג של פליט

 7. ויזת פליט - עורך דין

 8. פליטים מניגריה בישראל

 9. הגנה קבוצתית חוף השנהב

 10. זכויות מסתננים מניגריה

 11. הסעת שוהים בלתי חוקיים

 12. דחיית בקשה למקלט מדיני

 13. זכויות עובדים אריתראים

 14. פליטים מאתיופיה בישראל

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. זכויות עובד אריתראי במסעדה

 17. זכויות סוציאליות לפליטים

 18. פליטים מחוף השנהב בישראל

 19. שחרור ממתקן כליאה בנתב''ג

 20. גירוש מסתננים מגבול מצרים

 21. אישור מיוחד לכניסה לישראל

 22. סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

 23. מסורבי כניסה לישראל בנתב''ג

 24. דחיית בקשה למעמד פליט בישראל

 25. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

 26. הסתננות לישראל דרך גבול מצרים

 27. עתירה מנהלית להכיר כפליט מניגריה

 28. עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

 29. שהייה בישראל מטעמים הומניטאריים

 30. גירוש עובד זר שהתחתן עם ישראלית

 31. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 32. קבלת מעמד פליט בישראל - הכרה כפליט

 33. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 34. צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

 35. זיהוי על ידי נציגת יחידת המסתננים באלמ"ר

 36. עתירה מנהלית בקשת העותרת להכיר בה כפליטה

 37. בסיום התשאול נקבע, כי העותר זוהה כאתיופי

 38. עתירה נגד גירוש שוהים בלתי חוקיים בישראל

 39. המלחמה בין אריתראה לאתיופיה פרצה בשנת 1998

 40. גירוש עובד ישראלי בחו''ל ע''י משטרת ההגירה

 41. מדיניות אי ההרחקה הנוהגת באשר ליוצאי אריתראה

 42. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987

 43. פניה לנציבות האו"ם ולאחר תשאול של נתין אריתראי

 44. עתירה מנהלית בקשת העותר להעניק לו מעמד של פליט

 45. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 46. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002

 47. הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפהשל אותה מדינה

 48. העותר אינו אריתראי אלא שמירב הזיקות שלו הן לאתיופיה

 49. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007

 50. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח 2007

 51. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ד-2003

 52. צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988

 53. טענת מסתנן לישראל בראיון זיהוי שהוא משתייך לשבט טגריניה

 54. עתירה נגד החלטת משרד הפנים הדוחה בקשה למעמד פליט בישראל

 55. צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

 56. נערך לו ראיון על ידי האו"ם שבסיומו נקבע שהעותר אינו סודני

 57. מסתנן לישראל טען כי הוא אריתראי אולם, התברר שנולד באתיופיה

 58. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996

 59. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 60. עתירה לקבלת מקלט מדיני בישראל - נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני

 61. לטענת העותר, הוא נולד באריתריאה אך את מרבית שנותיו חי באתיופיה

 62. הוכחת זיקה למדינה ברמה המקובלת במשפט הפלילי, מעבר לכל ספק סביר

 63. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

 64. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 65. עתירה נגד החלטה שלא להכיר בעותר כנתין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 66. האם ניתן לדחות בקשת מקלט מכוח אמנת הפליטים על הסף על סמך ראיון בסיסי ?

 67. קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון