תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

תביעת שיפוי מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י – 1950, בגין כספים ששילמה ותשלם על פי החוק האמור להוריהם של שלושה חיילים – שניים בשירות סדיר ואחר בשירות מילואים – שנספו בתאונת דרכים במועדים שונים. הנתבעת הייתה מבטחת השימוש בכלי הרכב המעורבים בתאונות וחבה בפיצויים מכוח הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.

2. הנתבעת הגישה הודעה לצד השלישי – הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הצד השלישי") – בטענה כי היא זכאים להשתתפות צד ג' כדי 75% מכל סכום שייפסק בעניינו של החייל המנוח אמיר אברמוביץ ז"ל (להלן: "אמיר ז"ל"), שנהרג בתאונה שעה שרכב על אופנוע והתנגש ברכב שהיה מבוטח על ידי צד ג'.
הצד השלישי הכחיש את הנטען כלפיו.

3. ביום 27.6.2013 ניתן פסק דין בגדרו חויבה הנתבעת לשפות את התובעת בסכום כולל של 3,200,943 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין. בעניינו של אמיר ז"ל חויבה הנתבעת בסך של 1,317,059 ₪ מהסכום הפסוק. כן חויבה הנתבעת לשאת בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בשיעור 13% מהסכום הפסוק.

4. עוד נקבע בפסק הדין, כי על ב"כ הנתבעת והצד השלישי להודיע אם הגיעו להסכמה ביניהם בעניין ההודעה.

5. ביום 28.11.2013 הודיעו ב"כ הנתבעת והצד השלישי, כי הגיעו להסדר פשרה לפיו ישלם הצד השלישי לנתבעת סכום של 1,109,688 ₪ (להלן: "הסכום המוסכם") המהווה 75% מהסכום ששילמה הנתבעת לתובעת על פי פסק הדין בעניינו של אמיר ז"ל, כאשר סכום זה נקוב בערך נומינאלי ליום 15.7.13 ואיננו כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד במסגרת ההודעה לצד השלישי, השנויים במחלוקת ביניהם.

כן הוסכם בין הצדדים, כי מאחר שהנתבעת טוענת כי היא זכאית לשכר טרחה והוצאות משפט במסגרת ההודעה לצד השלישי וכן להפרשי הצמדה וריבית בגין הסכום המוסכם, ואילו הצד השלישי כופר בכך, יגישו הצדדים סיכומי טענותיהם בכתב לצורך הכרעה על ידי בית המשפט.

6. ביום 1.12.13 ניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה האמור, וב"כ הנתבעת והצד השלישי הגישו סיכומי טענותיהם בקצרה.

דיון והכרעה
חיוב בהפרשי הצמדה וריבית
7. מקובלת עליי טענת הנתבעת, שאין זה סביר כי הנתבעת תישא בעלויות המימון של הסכום המוסכם בתקופת הביניים – בין המועד בו שולם הסכום לתובעת (15.7.13) לבין המועד בו תשופה על ידי הצד השלישי. כך נפסק דרך כלל.
טענת הצד השלישי, כי במסגרת היחסים וההסכמים שבין חברות הביטוח כאשר מדובר במתווה של "קל-כבד", המשולם דרך המסלקה, אין גובים ריבית והצמדה, יכולה לשמש את הצד השלישי לו היתה מסלקת את הסכום המוסכם במסגרת המסלקה שבין חברות הביטוח. משלא נעשה כן, אלא שבית המשפט נדרש לכך – אין מקום כי הנתבעת תישא בכך ולפטור את הצד השלישי מעלות זו.

8. לפיכך, הסכום המוסכם יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום (15.7.13) ועד למועד בו יועבר השיפוי בפועל על ידי הצד השלישי לנתבעת.
ברי, כי אם יושבו כספים מהנתבעת לצד השלישי כחלק מההסדר הדיוני שבין הצדדים, תחול "גזירה שווה" גם על כספים אלו, היינו, כי אף להם יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום ועד השבתם.

שכ"ט עו"ד
9. בנושא זה טוענת הנתבעת, כי היא זכאית לתשלום שכ"ט עו"ד כמקובל ויש לחייב את הצד השלישי בהתאם, כפי שנעשה כדבר שבשגרה. על פי הנטען, ישלול בית משפט סעד זה רק בנסיבות מיוחדות, שאינן קיימות בתיק זה. לטענת הנתבעת, נאלצה להגיש הודעה לצד השלישי ולנהל משפט בפרק זמן של כ – 2.5 שנים, התקיימו ישיבות קדם משפט ואף הוגשו סיכומים.

לחלופין נטען, כי שכ"ט עו"ד אינו צריך להיות נמוך מ – 11%, זאת לפי התעריף המקובל של לשכת עורכי הדין.

10. הצד השלישי טוען, כי ההודעה אליו נושאת שני עמודים בלבד, ובפועל עמוד אחד, בהתעלם מהכותרת. על פי הנטען, ההודעה לצד השלישי הוגשה לאחר שפניה של הנתבעת אל הצד השלישי במסגרת המסלקה לקבלת ההשתתפות לא נענתה בחיוב. לטענת הצד השלישי, היתה הצדקה לאי ההיענות, שכן עלה ספק ממשי וברור ביחס לעצם מעורבות הרכב המבוטח על ידי הצד השלישי בתאונה. נכונות הצד השלישי להשתתפות הגיעה רק לאחר שהושלם איסוף תיק המשטרה במלואו באופן עצמאי ולאחר בחינתו, שארך פרק זמן.
נטען, כי בנסיבות אין מקום לתשלום שכר טרחת עו"ד כלל, שכן בנוסף לאמור, הצד השלישי צורף לתובענה "בדקה ה- 90", והבירור לא דרש טרחה כלל, שכן לא נשמעו ראיות.

לחלופין נטען, כי יש לפסוק שכ"ט עו"ד מצומצם, בהתחשב בדרך בה פועל עורך הדין.

ב"כ הצד השלישי הפנה למספר פסקי דין, שעניינם תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי נגד חברות ביטוח, שם נפסק שכ"ט עו"ד נמוך משמעותית ביחס לסכום תביעת השיבוב.

11. המחלוקת בין הצדדים נסובה אך לעניין שכר טרחת עו"ד אשר זכאית הנתבעת לקבל בקשר להודעה ששיגרה לצד השלישי. שכן, ביחס לשכ"ט עו"ד ששילמה הנתבעת לתובעת ביחס לסכום המוסכם, נראה כי הצד השלישי נושא בו בהתאמה לסכום שנפסק בפסק הדין שבין התובעת לנתבעת.

במחלוקת דנן מקובלות עליי בעיקרן טענות הצד השלישי. אבהיר. ההודעה לצד השלישי קצרה ביותר ולקונית. ביחסים שבין הצדדים הכא התקיימו שלושה קדמי משפט, ללא צורך בשמיעת עדים והגשת ראיות (כפי שלא נשמעו עדים בתובענה העיקרית בין התובעת לנתבעת), וב"כ הצדדים הגישו סיכומי טענותיהם בקצרה. במצב דברים זה סבורני, כי אין מקום לטענות הנתבעת לפסיקת שכ"ט עו"ד בשיעור של 13%, לא של 11% ואף לא לפי התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין. ראו ע"א 2259/08 המוסד לביטוח לאומי נ' שמג"ד חברה לניהול תביעות בע"מ (15.1.2009) והאסמכתאות שם).

12. בנסיבות ובשים לב לאמור לעיל, אני מחייב את הצד השלישי בתשלום שכ"ט עו"ד בגין ההודעה לצד השלישי בסך של 10,000 ש"ח.


סיכום
13. על יסוד האמור לעיל, הנני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבעת הפרשי הצמדה וריבית על הסכום המוסכם, מיום התשלום לתובעת – 15.7.2013 – ועד למועד התשלום בפועל.

כן מחייב את הצד השלישי לשאת בהוצאות התובעת לשליחת ההודעה לצד השלישי ובנוסף בשכר טרחת עו"ד בסך של 10,000 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון