הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

נטען כיהסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה, שכן תחולת הסדר הבעלים צומצמה ונתחמה. משכך, אין מניעה מהמשך בירור התביעה.

3.4 המשיב סבור, כי זה מכבר ניתן לו הפטר במסגרת הסדר הבעלים, ומשעה שעמד בתנאיו, אין המבקשת רשאית להמשיך בהליכים כנגדו, ובמיוחד שמדובר בכספים שניתנו לו כשכר עבור פועלו כמנהל קבוצת ספגטים. עוד מציין המשיב, כי באותו מועד בו נכרת הסכם הבונוסים כהמשכו הישיר של הסכם ההשקעה, לא התאפשר ל GHL לסווג את הכספים תחת קטגוריה של "שכר" אלא תחת סיווג של "הלוואה". אך עם זאת, אין מדובר בכסף שניתן לצרכיו הפרטיים של המשיב, אלא כחלק ממימון הביניים ל GHL.

4. עמדת הנאמן וכנ"ר
4.1 הנאמן לביצוע הסדר הנושים, סבור כי אין בידו הנתונים הנדרשים בכדי להכריע במחלוקת, אך עם זאת מפנה הנאמן את בית המשפט לבחון את תביעת החוב שהגישה המבקשת, כך שבמידה והמבקשת לא הכלילה את סכום ההלוואה במסגרת תביעת החוב, משמע כי ייתכן והחוב נשוא התביעה בבית משפט השלום בחיפה, עולה כדי הלוואה פרטית למשיב, ולא כְּכספי מימון לGHL , אגב העמדת מימון לקבוצת ספגטים כטענת המשיב.

4.2 בשולי הדברים, הנאמן מציין כי נקבעה תניית בוררות, כאמור בסעיף 14 להסכם ההשקעה, אך איש מהצדדים לא בחר לפעול לאורה, ולכן משאיר הנאמן את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט.

4.3 גם הכנ"ר בדעה שאין ביכולתו לקבוע מבחינה עובדתית, האם מדובר בהלוואה פרטית שהועמדה למשיב אם לאו, ומשכך מותיר את ההכרעה בידי בית המשפט.
5. דיון והכרעה
5.1 לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות הגעתי לידי מסקנה שיש מקום לברר את הטענות לגופן במסגרת ההליך שנפתח על ידי המבקשת, ואין מקום לקביעה לפיה מוצו זכויות המבקשת כלפי המשיב במסגרת תיק הסדר הנושים או הסדר הבעלים, ואנמק:

5.2 לפני בית המשפט עומדת מחד גיסא, זכות בעל דין שפעל להשגת הסדר שימצה את טענות נושיו כלפיו, באופן שכלל הנושים להסדר כפופים לו, ומשכך מנועים לתבוע אותו. מאידך גיסא, יש ליתן את הדעת לאינטרס של הנושה, להיפרע מלוא חובו ככל שניתן, באמצעות איתור כל מקור ממנו יוכל לפרוע את חובו, וככל שלא ויתר עליו באופן מפורש.

5.3 המחלוקות שבין הצדדים הן: האם ההלוואה שניתנה למשיב דינה כהלוואה לחברה ומשכך אין המשיב מחוייב באופן אישי להשיבה למבקשת; ככל שכן, יש מקום לבחון האם הסדר הנושים פטר את המשיב מכל חוב כלפי המבקשת; ככל שלא, האם הסדר הבעלים פטר את המשיב מחובו כלפי החברה.

5.4 כמפורט להלן, סבורני שאין בהסדר הנושים כמו גם בהסדר הבעלים, כדי לפטור את המשיב מחבות ככל שקיימת לו כלפי המבקשת. משכך, יהיה על הצדדים לברר את טענת המבקשת באשר לסיווג הכספים שהעמידה המבקשת, האם למשיב באופן אישי כגרסתה או ל-GHL כעמדתו. זו טענה אשר יש לבררה כדבעי ולאחר שמיעת ראיות, ואין בית משפט זה האכסניה לבררה.

5.5 הבקשה לאישור הסדר הבעלים, נוקטת במפורש בשמות הנושים בעלי הערבויות שהם צד להסדר האמור. הואיל והמבקשת אינה נמנית עם הנושים בעלי הערבויות, ממילא הסדר הנושים אינו חל עליה ואינו מחייבה. משכך, וגם לאור החלטת בית המשפט מיום 10.10.11, המקבלת את עמדת הכנ"ר כמפורט לעיל, הרי שאין מניעה מהגשת התביעה, שתתברר בהתאם לטענות הצדדים כנדרש.

אפנה לבקשה לאישור הסדר הבעלים מיום 10.10.11 לפיה:
"המבקשים מתכבדים להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הצעת הסדר נושים בין המבקשים לבין סוג נושים ספציפיים, שהינם נושים המחזיקים ערבויות אישיות של המבקשים, בגין חובות קבוצת ספגטים, ולסעדים נוספים הנובעים מכך".
(ההדגשה אינה במקור – א.א)

קרי, שמות הנושים הספציפיים, נקובים בכותרת הסכם הבעלים, כנושים בעלי הערבויות האישיות. המבקשת שאף בעצמה נושה בקבוצת ספגטים, אינה נמנית עם הנושים בעלי הערבויות האישיות. משכך, אין הסדר הבעלים מאיין את זכות התביעה של המבקשת כלפי המשיב

6. טעם נוסף העומד בעוכרי המשיב הינו התנהלות הצדדים בעת התרחשות האירועים ואפרט:
בתביעת החוב שהגישה המבקשת בהסדר הנושים של קבוצת ספגטים היא נקבה בסך שני מיליון ₪, בערכי קרן בלבד, המגיע לה מקבוצת ספגטים, ובלא שאזכרה ולו בעקיפין, את סכום ההלוואה שניתן למשיב, בהתאם להסכם הבונוסים שנערך ביניהם, בין אם הוא קשור להסכם ההשקעה ובין אם לאו. הדעת נותנת, כי ככל שהייתה סבורה המבקשת שמדובר בחוב הנלווה לכספים שהועברו לGHL במסגרת הסכם ההשקעה, הרי שהייתה דורשת אותו או מאזכרת אותו בתביעת החוב, ולא מתנהגת כנושה שמחל על חובו לכאורה. קרי, המבקשת התנהלה באופן שהיא סבורה שאין בהסדר הנושים כדי למצות את המגיע לה מהמשיב.

גם המשיב אמור היה לדעת על כך שתביעת החוב של המבקשת אינה כוללת גם את המגיע לה הימנו לטענתה. משכך, מוחזק המשיב כמי שידע שהמבקשת בדעה שהסכום האמור מגיע לה ממנו משכך בחרה שלא לתבוע אותו במסגרת תביעת החוב שהגישה. לכן, לא הייתה בלב המשיב צפייה כי הסדר הבעלים או הסדר הנושים מאיין את זכות המשיבה לתבוע הימנו את התשלום הנתבע.

7. סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת היתר למבקשת להמשיך בבירור התביעה שהגישה נגד המשיב בבית משפט השלום בחיפה, וכי אין בהסדר הנושים או בהסדר הבעלים כדי להפטיר את החוב הנטען שמגיע למבקשת מהמשיב. יובהר שאין בהחלטה זו כדי לקבוע ממצאים לגופם לרבות מהות הכספים שניתנו על ידי המבקש למשיבה.
לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון