האם צריך היתר בניה לצורך "סגירת חורף" במסעדה ?

האם צריך היתר בניה לצורך "סגירת חורף" במסעדה ?

בעבר היתה קיימת מחלוקת האם הקמת "סגירת חורף" דורשת קבלת היתר בנייה לנוכח הטענה כי המדובר במבנה שהוא מטבעו ומטיבו עונתי וזמני. מחלוקת זו הוכרעה בפסיקה אשר קבעה כי "סגירת חורף" הינה בנייה הדורשת קבלת היתר בנייה.

כבוד השופט מודריק קבע בעת"מ (ת"א 2082/94) פוקס עמנואל נ' עיריית בת ים ואח', כי הקמת "סגירת חורף" או "פרגוד" כפי שסגירה זו כונתה באותה החלטה, דורשת קבלת היתר בנייה. קביעה זו אושרה בהחלטות מאוחרות יותר.

כך בב"ש 93337/05 בע"פ 71763/05, קפה אורנים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה "אונו" קבעה כבוד השופטת נוגה אוהד כי "סגירת חורף דורשת היתר בנייה" החלטה זו התקבלה בהתבסס על קביעתו של כבוד השופט מלץ בע"פ 697/05 יוסף גולדשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה לוד כי:

"דעתי כדעת בית המשפט המחוזי. ההגיון איננו סובל לכנות את הצבתו של מבנה כזה במשך מספר חודשים (כפי שהיה המצב בבית משפט השלום) "הצבה רגעית". העובדה, ששופט השלום המלומד האמין למערער, כי הוא אכן התכוון להצבה זמנית, אין בה כדי לשנות את אופיו של המבחן האובייקטיבי. על פי מבחן אובייקטיבי זה של משך הזמן בפועל, היתה כאן אותה הקביעות הדרושה כדי ליצור "הקמה" שמהווה את העבירה שיוחסה למערער. לפיכך צדק בית המשפט המחוזי, כאשר הרשיע את המערער בעבירה שיוחסה לו."

וכן קבעה כבוד השופטת אורנה לוי בב"ש 41/07 קסיופאה ארועים בע"מ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כי:

"המבקשת טוענת כי הבנייה נשוא הצו אינה טעונה כלל היתר בנייה ולכן בוצעה כדין. בהקשר זה נטען כי מדובר ב"פרגוד חורף" אשר הקמתו אינה טעונה היתר בנייה. דין הטענה להידחות. מעיון בתיאור הבנייה ובתמונות שהוצגו עולה כי מדובר בבנייה לכל דבר ועניין, מחומרים שונים ובהם פלדה, זכוכית ואלומיניום, בשטח נרחב של כ- 300 מ"ר. אין מדובר בבנייה המוצבת למספר שעות בלבד אלא בנייה המיועדת לעמוד על תילה חודשים ארוכים, כל חודשי החורף, כל חורף. בעניין זה מתקיים יסוד ה"קביעות" האובייקטיבי והסובייקטיבי כנדרש בע"פ 697/85 גולדשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה לוד, פ"ד מ(4) 57 וברע"פ 5086/97 הנ"ל."

נציין כי קיומו של חוק עזר המתיר הקמת "סגירת חורף" אינו מספיק, ולא ניתן להתיר הקמת סגירת חורף מכח חוק עזר עירוני בלבד ללא קבלת היתר בנייה כדין.

משקבענו כי "סגירת חורף" המוקמת לתקופת חודשי החורף מהווה מבנה לכל דבר ועניין החייב בהיתר בנייה, חלים על מבנה זה תקנה 4(א) לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכנית ובהיתרים) תשנ"ב- 1992 הקובעת כי:

"לענין תקנות אלה, השטח הכולל המותר לבנייה, בבניין פלוני, הוא הסכום, במטרים רבועים, של השטחים המקורים בכל קומותיו, בין אם שטחים אלה נמצאים מעל פני הקרקע ובין אם הם מתחתיה, הכל בכפוף להוראות האחרות שבהתקנות אלה."

סיכומו של דבר, הקמת מבנה פריק המכונה "סגירת חורף" או "פרגוד" או "סוכך עונתי" וכיו"ב המוקם לחודשי החורף, דורש קבלת היתר בנייה כדין ויש צורך בקיומם של אחוזי בנייה עיקריים המאפשרים את הקמתו, ובהעדר אחוזי בנייה כאמור לא ניתן לתת היתר בנייה להקמתו.

במקרה הנדון כאמור מוצו כל זכויות הבנייה העיקריים במגרש נשוא הערר, ולפיכך מטעם זה בלבד לא ניתן לתת את היתר הבנייה המבוקש.

האם תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) תשס"ג- 2003 מעניקות זכויות בנייה להקמת "סגירת חורף"


קיימת דעה לפיה תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) תשס"ג- 2003 ( להלן : " תקנות עבודה מצומצמת ") מעניקות את אחוזי הבנייה הנחוצים לשם הקמת " סגירת חורף ", כך שאין צורך בתוכנית שתעניק זכויות בנייה להקמתו.

כך דחתה ועדת הערר המחוזית מחוז המרכז, בראשותו של עו"ד אייל מאמו, בערר (מרכז) 125/05 רביע יצחק ויעקב נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין את טענת הועדה המקומית כי לצורך הקמת "סגירת חורף" המשמש בית קפה יש צורך בשטחי בנייה עיקריים, שלא היו קיימים באותו מקרה, תוך שהועדה קבעה כי ניתן לבסס זכויות בנייה אלה על תקנות התכנון והבנייה עבודה מצומצמת.

אנו חולקים על דעה זו.

תקנות עבודה מצומצמת אכן קובעות כי הקמת "סוכך עונתי" הינה "עבודה מצומצמת" עליה חלות הוראות אותן תקנות. התקנות מגדירות "סוכך עונתי" : "מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף" , משמע מדובר ב"סגירת חורף".

עם זאת לדעתנו תקנות עבודה מצומצמת הינן תקנות פרוצדורליות, המאפשרות הוצאת היתר בנייה לעבודות שהוגדרו באותן תקנות כ"עבודה מצומצמת" בדרך פשוטה ומהירה, אך תקנות אלה אינן מעניקות את זכויות הבנייה הדרושות לשם ביצוע העבודות האמורות, אותן יש לשאוב מהתוכניות החלות במקום.

קבלת הטענה כי תקנות עבודה מצומצמת מעניקות גם את זכויות הבנייה הנדרשות לשם ביצוע "עבודה מצומצמת" כמשמעותה בתקנות, משמעה ריקון חלקים מתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכנית ובהיתרים) תשנ"ב- 1992 (להלן: "תקנות חישוב שטחים") מתוכן.
כך לדוגמה, הקמת מצללה הינה בבחינת "עבודה מצומצמת" לפי תקנות עבודה מצומצמת. כידוע, מצללה שאינה נופלת בגדר הוראות סעיף 4 (י) לתקנות חישוב שטחים מהווה "שטח מקורה" החייב באחוזי בנייה. במידה ותתקבל הטענה כי תקנות עבודה מצומצמת מעניקות אף את אחוזי הבנייה הדרושים לשם ביצוע ה"עבודה המצומצמת", הרי שניתן יהיה לבנות מצללה ללא הגבלת גודל. הדבר נכון גם ביחס ל "סוכך עונתי".

לפיכך אנו קובעים כי לא ניתן לבסס אחוזי בנייה להקמת "סוכך עונתי" או "סגירת חורף" (כמו גם את אחוזי הבנייה להקמת מצללה) על היותם של אלה "עבודה מצומצמת" וכי לא ניתן לבסס את אחוזי הבנייה הנדרשים לשם הקמת "סגירת החורף" על תקנות אלה.

דרך המלך להסדרת "סגירת חורף" היא בדרך של אישור תוכנית מיוחדת לענין זה בסמכות ועדה מחוזית (שכן כאמור התוכנית צריכה לקבוע אחוזי בנייה עיקריים לצורך כך), תוכנית שכמותה כבר אושרה במספר מקומות בארץ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חידוש היתר בניה

 2. בניה בסטיה מהיתר

 3. היתר בנייה חממות

 4. היתר בניה לג'קוזי

 5. דק מעץ - היתר בניה

 6. טענת זיוף היתר בניה

 7. עבירות בניה בלי היתר

 8. היתר לבניית עליית גג

 9. עתירה בנושא היתר בניה

 10. דחיית בקשה להיתר בניה

 11. היתר לבניית מחסן חקלאי

 12. היתר בניה מסוף מכולות

 13. הצהרה כוזבת היתר בניה

 14. בטלות יחסית של היתר בניה

 15. היתר לבניית מחסן במרתף

 16. דיון מזורז בהיתרי בנייה

 17. היתר בניה להוספת מחסנים

 18. היתר בנייה לעסק ללא רשיון

 19. בקשה להיתר בנייה להרחבת מלון

 20. טיפול בהיתר בניה - עורך דין

 21. בקשה להיתר להקים חווה סולארית

 22. בקשה להיתר בניית מועדון צופים

 23. היתר בניה - אי מיצוי הליכים

 24. היתר בניה מתקנים להפקת חשמל

 25. חנייה כתנאי לקבלת היתר בנייה

 26. בקשה להיתר בנייה להצבת מבנה טרומי

 27. דמי היתר בגין בניית יחידות דיור

 28. התנגדות ועדה מקומית להיתרי בניה

 29. ביטול החלטה לאשר בקשה להיתר בניה

 30. בקשת היתר בניה בדיעבד של חניה מקורה

 31. עתירה להשלמת הליכי הוצאת היתר בניה

 32. בקשת הקלה בהיתר להקמת מבנה מגורים

 33. חידוש היתר בניה בסמוך למועד פקיעתו

 34. הוצאת היתר בניה בדימונה (לבית מגורים)

 35. גילוי טעות בהיתר בניה לאחר קניית דירה

 36. היתר לבקשה לשינויים פנימיים במלון דירות

 37. ערר על אישור בקשה להיתר בנייה להרחבת דירה

 38. בקשה מתוקנת להיתר בנייה בעקבות פגמים בבקשה

 39. ניתוק חשמל ומים במקרה שקיימת סטייה מהיתר בניה

 40. בקשה להיתר בניה הכוללת הגבהת פני הקרקע הטבעיים

 41. ערר לבטל שני מקומות חניה המסומנים בהיתר הבנייה

 42. גביית אגרת "מספרים לבתים" כתנאי למתן היתר בניה

 43. האם צריך היתר בניה לצורך "סגירת חורף" במסעדה ?

 44. היתר בנייה הכולל בין היתר בניית 10 מקומות חנייה

 45. היתרי בנייה לתוספת גרם מדרגות וניצול חלל גג רעפים

 46. רשות להחזיק במקרקעין יכול שתקום לא רק בהיתר מפורש

 47. אם הוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בוועדת הערר

 48. עיכוב בהוצאת היתר למרות החלטת הוועדה המקומית לתכנון

 49. היתר לבניית שני בנינים, המחוברים ביניהם בחלקם העליון

 50. ערר בהיתר בניה לבניית מחסן חקלאי וסככה לגידול פטריות

 51. היתר בניית בריכת שחייה, אשר בנויה ברובה מעבר לקווי הבנייה

 52. היתר בניית סוללת אבנים אשר מטרתה להגן על המצוק המצוי בחוף

 53. הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית ללא הגשת התנגדות להיתר בניה

 54. פיצויים לפי סעיף 197 בשל מתן היתר בנייה להקמת אנטנה סלולארית

 55. בקשה לביטול פסיקת הוצאות ע"י ועדת ערר כנגד מתנגדים להיתר בניה

 56. חשד מהותי כי התכנון אינו תואם את הכוונה האמיתית של מבקש ההיתר

 57. טוענים כי לא עלה על דעתם כי בניית ה"דק" דורשת קבלת היתר בנייה

 58. פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים

 59. בקשה להיתר בניית בניין מגורים חדש מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון