שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

שינוי פריסת שטח המגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה, כך שעיקר שטח המגורים, המשתרע היום מצידה הצפוני לצידה הדרומי של החלקה, בחלק המזרחי, ינוע מערבה במרחק של כ – 28 מ' מגבולה המערבי של החלקה.

תמצית טענות העורר

עיקר טענות העורר הינן בהתקרבות החלק המיועד למגורים אל חלקתו מערבה, לדבריו למרחק של כ – 27 מ' מבית המגורים שלו. העורר טוען לאיכות החיים ופגיעה קשה בפרטיות, במהלך הבניה ולאחריה.

עוד טוען העורר להגבלה בעיבוד הגידולים החקלאיים כתוצאה מהתקרבות המגורים, ירידת ערך, והגבלה בתכנון ובניה בעתיד בחלקתו שהינה חלקה צרה וארוכה.

כן טוען העורר כי הואיל והבניה המתוכננת מצויה בחלק הגבוה של החלקה היא תצל על ביתו ממזרח.

בדיון שנערך לפנינו הופיע העורר שהוא מיוצג על ידי עו"ד, או אז מצא לנכון לטעון טענות נוספות אשר עניינן בעובדה לכאורית (שלא הוכחה כי המקרקעין עברו בעבר איחוד וחלוקה והליכים תכנוניים ספציפיים אחרים), וכן טענות במישור דיני האגודות השיתופיות.

תמצית תשובת המשיב

המשיב טען כי משקו של העורר מוקף ב – 4 צדדיו בבניה, כי כנגד אותה בניה הממוקמת בגבולו המזרחי של העורר תלוי ועומד צו הריסה, כי מרחקי הבניה ביישוב בין מבנים מגיעים כדי כ – 10 מ'.

בן נטען כי הרציונאל התכנוני בתכנית הינו האפשרות לנצל את זכויות הבניה המוקנות הכוללות 2 יחידות דיור ומבנה פל"ח הטעון הרחקה של 25 מ' ממבנה המגורים.

עוד טען המשיב כי לעורר חלקה קטנה אשר אינה מאפשרת עיבוד חקלאי, וכי המבנים המצויים בחלקתו ואינם חוקיים משמשים להשכרה.

כן ציין המשיב כי העורר הקים בריכת שחייה בין המבנים הקיימים בחלקתו כך שלא ברור היכן נותר שטח לעיבוד.

לסיום טען המשיב כי, המיקום של המשבצת "הצהובה" שאושרה מצוי כ – 3 מ' מתחת לפני המפגש בין המגרשים, כך שמדובר לכל היותר בתוספת קומה אחת ביחס לקרקע העורר, במרחק רב מאוד.

עמדת הועדה המקומית

הועדה המקומית טוענת כי קיים רציונאל תכנוני בתכנית המוצעת; המרחק בין אזור המגורים בתכנית המוצעת לבין גבול חלקת העוררים הינו של כ – 27 מ', ומרחק זה עומד במגבלות הבניה הקבועות על פי התכניות החלות בישוב, לרבות התכנית לפל"ח; יתר הטענות נטענו בעלמא ללא כל ביסוס עובדתי.

חלק מהמבנים הבנויים בחלקת העוררים הצמודים לחלקתו של המשיב הינם ללא היתר והשימוש בהם הינו שימוש חורג ללא היתר במבנים שלא כדין.

בשעתו, טרחו העוררים והכינו את תכנית שד / מק / 91 / 9 אשר תכליתה, כנראה להכשיר חלק מאותם מבנים. באותה מסגרת נקבע כי מבנים ללא היתר יהיו מיועדים להריסה תוך 18 חודש מיום מתן תוקף לתכנית אלא אם יוצא היתר בניה עד תום תקופה זו. על פי האינפורמציה שנמסרה לנו על ידי הועדה המקומית לא התבקש ולא הוצא כל היתר על פי תכנית זו.

כך או אחרת, איננו רואים במגבלות עליהן הצביעו העוררים סיבה תכנונית לגיטימית שלא לאפשר השינוי המבוקש במקרקעין נשוא הערר.

המשיבים הבהירו הצורך בשינוי זה על מנת לאפשר בנייתם של שני בתים בעורף החלקה (ויהא זה עורפה המוגבה של החלקה), ומבנה פל"ח במרחק הנדרש בקדמת החלקה סמוך לכביש הגובל בהוד השרון.

מנגד, ביתם של העוררים בו הם מתגוררים בנוי בחלקה הצפוני של חלקתם, בקו מקביל (ובמרחק של כ – 27 מ' לפחות), מהבית המתוכנן של המשיב. מערך הבתים והמבנים בחלקו של העורר (ואפילו ניתן להכשרה) אינו מאפשר לטעמנו הקמתו של מבנה לגידול בעלי חיים, שכן כל אורכה של החלקה מגיע כדי 100 מ', ועל כן המרחק הנדרש ממבנה המגורים למבנה לגידול בעלי חיים מחייב מיצובם, אם בכלל בחלקה הדרומי של החלקה, כך שריכוז הזכויות במקרקעין נשוא הערר בחלק הצפוני אינו מעלה ואינו מוריד לעניין זה כלל וכלל.

לעניין הטענה לפיה החלקה עברה בשעתו איחוד וחלוקה, הרי שראשית הדברים לא הוכחו בפנינו, ושנית אין בכך כדי להעלות או להוריד מהיתכנותו וטיבו של התכנון המוצע, כידוע תכנון אינו תחום סטאטי בלשון המעטה, וכל עוד מוכחת תכלית ראויה וננקטים השיקולים התכנוניים הרלבנטיים ובסופו של תהליך נקבע כי תכנון פלוני עדיף על תכנון אלמוני הרי שאין מניעה לאשר תכנון חדש, גם אם ננקטו בעבר הליכים תכנוניים קודמים בחלקה, מה עוד שלא מדובר במהלכים תכנוניים רצופים בזמן קצר.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים לדחות הערר.

יחד עם זאת, יש להבהיר כי התכנית נקבעה כטעונה אישור השר על פי סעיף 109 לחוק התו"ב, התשכ"ה – 1965, ולאור האמור ניתן יהא לפרסמה למתן תוקף רק לאחר סיום ההליך מילוי ההערות ובכפוף לכל דין.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משק עזר

 2. שימוש חקלאי במים

 3. נזק למטעים חקלאיים

 4. בניה על קרקע חקלאית

 5. שימוש במקרקעין חקלאיים

 6. משרד החקלאות הסכם המים

 7. תביעה בגין נזקי חקלאות

 8. נזקי ברד - ביטוח חקלאות

 9. פיצויים בגין נזקי חקלאות

 10. מיסים על מכירת משק חקלאי

 11. ריסוס ברוח - נזקי חקלאות

 12. תביעה לפיצוי בגין נזק חקלאי

 13. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 14. עונש על בניה בקרקע חקלאית

 15. שימוש לא חוקי בקרקע חקלאית

 16. תקנות הזבלים החקלאיים, 1938

 17. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 18. נזקי חקלאות בגין ריסוס רשלני

 19. פיצוי כספי לחקלאי על נזקי ריסוס

 20. הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

 21. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 22. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988

 23. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי"ג-1953

 24. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 25. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 26. העברת תיק למנהל להסדרים במגזר החקלאי או למשקם

 27. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992

 28. תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

 29. שינוי פריסת שטח מגורים ביחס לשטח החקלאי המצוי בחלקה

 30. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

 31. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

 32. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

 33. תקנות המועמדים להתישבות חקלאית (סדרי הדין), תשי''ד-1954

 34. כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

 35. מימון פרויקטים חקלאיים במסגרת תכנית תמיכה ביישובי קו העימות

 36. תקנות ההתיישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), תשל''ו-1976

 37. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967

 38. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי), התשמ"ט-1989

 39. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ''ד-1994

 40. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (קביעת ישובי קו העימות), התשנ''ה-1994

 41. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989

 42. תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא), התשנ''ב-1992

 43. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ''ג-1992

 44. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל''ט-1979

 45. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), תשל"ט-1979

 46. כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות (חישוב הכנסה חייבת במפעל חקלאי מאושר), התשמ"ו-1986

 47. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המינהלה), התשנ''ג-1993

 48. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת המשקם), התשנ''ח-1998

 49. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ''ד-1994

 50. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 51. צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

 52. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ''ה-1994

 53. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ''א-1990

 54. תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

 55. צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון