ערר לבטל שני מקומות חניה המסומנים בהיתר הבנייה של הבניין והפיכתם לגינה פרטית

הערר לבטל שני מקומות חניה המסומנים בהיתר הבנייה של הבניין והפיכתם לגינה פרטית, והקמת גדר הפרדה בין השטח המשותף לשטח הפרטי, ביחס לדירת העוררים המצויה ברחוב עדס 4, הרצליה, גוש 6529, חלקה 68.

המדובר בבית משותף שיש בו 7 דירות צמודות קרקע. בהיתר הבנייה המקורי סומנו שני מקומות חניה עבור כל דירה, האף ששטח מרבית הדירות במגרש קטן מ-120 מ"ר.

כפי שטענה הועדה המקומית בפנינו במהלך הדיון, בעבר חייבה הועדה המקומית להתקין לכל דירה במרכז העיר שני מקומות חניה, מעבר לתקן החניה הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג – 1983, זאת על פי מדיניות שהייתה נהוגה באותה תקופה.

מדיניות זו הופסקה, והיום מחייבת הועדה המקומית התקנת מקומות חניה לפי תקן החניה המחייב.

במקרה הנדון, גם אם תבוטלנה שתי החניות המסומנות היום בהיתר הבנייה, כמבוקש על ידי העוררים, מספר מקומות החניה בבניין יעלה על התקן הנדרש במגרש.

אנו איפשרנו לועדה המקומית להגיש השלמת טיעון ביחס לשאלה, מדוע לא ניתן להיענות לבקשה לביטול שתי חניות, שהרי כאמור, גם לאחר ביטול אותן חניות, מספר החניות במגרש עונה על התקן החניה הנדרש על פי התקנות.

הועדה המקומית השיבה בהשלמת הטיעון, כי אם כך ייעשה, תיווצר מציאות שלארבע דירות אשר שטחן נופל מ-120 מ"ר תהיינה צמודות שתי חניות, דבר שלדעת הועדה המקומית נוגד את הוראות סעיף 158א'1(ב) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965.
סעיף זה קובע כי "לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות או באישור רשות הרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המקומית הצמדה כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה מחייב שיוצמדו לה יותר משני מקומות חניה".

לפיכך לטענת הועדה המקומית, יהיה צורך בתיקון צו הבתים המשותפים על מנת שלאותן דירות לא תהיינה צמודות יותר מחניה אחת.

לדעתנו, הועדה שוגה בעמדתה זו.

הסעיף קובע איסור הצמדת יותר משני מקומות חניה לכל דירה ללא קשר לתקן החניה המחייב ביחס לאותה דירה. במקרה הנדון הכלל הקבוע בסעיף 158א'1(ב) אינו מופר, שכן לא תהיה קיימת במגרש דירה אשר צמודות לה יותר משתי חניות.

לאור כל האמור לעיל לא מצאנו כל נימוק תכנוני למנוע את אישור הבקשה להיתר כמבוקש על ידי העוררים בעניין ביטול החניות.
גם לא מצאנו נימוק למנוע את הקמת גדר הפרדה בין שטח גינת העוררת לשטח המשותף.
לפיכך אנו מקבלים את הערר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חידוש היתר בניה

 2. בניה בסטיה מהיתר

 3. היתר בנייה חממות

 4. היתר בניה לג'קוזי

 5. דק מעץ - היתר בניה

 6. טענת זיוף היתר בניה

 7. עבירות בניה בלי היתר

 8. היתר לבניית עליית גג

 9. עתירה בנושא היתר בניה

 10. דחיית בקשה להיתר בניה

 11. היתר לבניית מחסן חקלאי

 12. היתר בניה מסוף מכולות

 13. הצהרה כוזבת היתר בניה

 14. בטלות יחסית של היתר בניה

 15. היתר לבניית מחסן במרתף

 16. דיון מזורז בהיתרי בנייה

 17. היתר בניה להוספת מחסנים

 18. היתר בנייה לעסק ללא רשיון

 19. בקשה להיתר בנייה להרחבת מלון

 20. טיפול בהיתר בניה - עורך דין

 21. בקשה להיתר להקים חווה סולארית

 22. בקשה להיתר בניית מועדון צופים

 23. היתר בניה - אי מיצוי הליכים

 24. היתר בניה מתקנים להפקת חשמל

 25. חנייה כתנאי לקבלת היתר בנייה

 26. בקשה להיתר בנייה להצבת מבנה טרומי

 27. דמי היתר בגין בניית יחידות דיור

 28. התנגדות ועדה מקומית להיתרי בניה

 29. ביטול החלטה לאשר בקשה להיתר בניה

 30. בקשת היתר בניה בדיעבד של חניה מקורה

 31. עתירה להשלמת הליכי הוצאת היתר בניה

 32. בקשת הקלה בהיתר להקמת מבנה מגורים

 33. חידוש היתר בניה בסמוך למועד פקיעתו

 34. הוצאת היתר בניה בדימונה (לבית מגורים)

 35. גילוי טעות בהיתר בניה לאחר קניית דירה

 36. היתר לבקשה לשינויים פנימיים במלון דירות

 37. ערר על אישור בקשה להיתר בנייה להרחבת דירה

 38. בקשה מתוקנת להיתר בנייה בעקבות פגמים בבקשה

 39. ניתוק חשמל ומים במקרה שקיימת סטייה מהיתר בניה

 40. בקשה להיתר בניה הכוללת הגבהת פני הקרקע הטבעיים

 41. ערר לבטל שני מקומות חניה המסומנים בהיתר הבנייה

 42. גביית אגרת "מספרים לבתים" כתנאי למתן היתר בניה

 43. האם צריך היתר בניה לצורך "סגירת חורף" במסעדה ?

 44. היתר בנייה הכולל בין היתר בניית 10 מקומות חנייה

 45. היתרי בנייה לתוספת גרם מדרגות וניצול חלל גג רעפים

 46. רשות להחזיק במקרקעין יכול שתקום לא רק בהיתר מפורש

 47. אם הוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בוועדת הערר

 48. עיכוב בהוצאת היתר למרות החלטת הוועדה המקומית לתכנון

 49. היתר לבניית שני בנינים, המחוברים ביניהם בחלקם העליון

 50. ערר בהיתר בניה לבניית מחסן חקלאי וסככה לגידול פטריות

 51. היתר בניית בריכת שחייה, אשר בנויה ברובה מעבר לקווי הבנייה

 52. היתר בניית סוללת אבנים אשר מטרתה להגן על המצוק המצוי בחוף

 53. הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית ללא הגשת התנגדות להיתר בניה

 54. פיצויים לפי סעיף 197 בשל מתן היתר בנייה להקמת אנטנה סלולארית

 55. בקשה לביטול פסיקת הוצאות ע"י ועדת ערר כנגד מתנגדים להיתר בניה

 56. חשד מהותי כי התכנון אינו תואם את הכוונה האמיתית של מבקש ההיתר

 57. טוענים כי לא עלה על דעתם כי בניית ה"דק" דורשת קבלת היתר בנייה

 58. פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים

 59. בקשה להיתר בניית בניין מגורים חדש מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון