היתר בניית בריכת שחייה, אשר בנויה ברובה מעבר לקווי הבנייה

היתר בניית בריכת שחייה, אשר בנויה ברובה מעבר לקווי הבנייה

כמו כן כוללת הבקשה הקלה להקמת קיר המפריד בין שני חלקי החלקה, בגובה של 2 מ' במקום 1.5 מ'. המדובר בקיר הנבנה מקצה החלקה הדרומי לכיוון צפון באורך של כ- 6.5 מ'. העוררים גובלים בחלקה מדרום באופן שעורר אחד גובל במחצית החלקה נשוא ערר זה ועורר אחד גובל בחלק המזרחי של החלקה.

העוררים טוענים נגד אישור ההקלה האמורה. לטענתם הם לא היו מתנגדים להקלה האמורה לו הקיר נשוא ההקלה היה נבנה בגובה פני הקרקע הטבעיים של מגרש המשיב ואולם, לטענתם המשיב הגביה ללא היתר, ועוד קודם לאישור ההיתר נשוא ערר זה, את פני הקרקע הטבעיים במגרשו בכמטר אחד, הגבהה אשר אושרה על ידי הועדה המקומית בדיעבד.

לטענת העוררים כפועל יוצא מהגבהה זו, הקיר הנדון מתנשא עתה לגובה של כשלושה מטר ביחס למגרשיהם.

כפי העולה מהדיון, עיקר הטרוניה של העוררים מכוונת למעשה נגד אישור הגבהת פני הקרקע בחלקת המשיבים, דבר המביא להפרשי גובה של כמטר בין מגרשי העוררים למגרש המשיבים ואולם, לנוכח העובדה כי הגבהת פני הקרקע האמורים, שהם פועל יוצא מקביעת מפלס ה- 0.00 במגרש, עומד בדרישת תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל- 1970, שכן מפלס ה- 0.00 שנקבע (וכן מפלס פני הקרקע הגובלים בחלקת העוררים) אינם עולים על 1.20 מ' מעל פני הקרקע ברחוב בו גובלת החלקה, הרי שהגובה שאושר הינו במסגרת שיקול הדעת של הועדה המקומית, ואין לעוררים זכות ערר ביחס לאישור גובה זה.

ביחס לקיר ההפרדה, העוררים לא הצליחו להצביע בפנינו על פגיעה כל שהיא שבה הם נפגעים כתוצאה מתוספת אותם 0.50 מ' שאושרו בהקלה כאמור. חלקות העוררים אינם גובלים בקיר הנדון, אלא הוא ניצב לחלקותיהם. אמירה כללית כי הגבהת הקיר ב- 0.50 מ' פוגעת באור ובאוויר במגרשיהם הינה אמירה כללית ולדידנו- חסרת שחר. הקיר האמור, שהוא כאמור ניצב לחלקת העוררים, בנוי מצפון לחלקה, ולפיכך אין בהגבהתו כדי להסתיר אור או שמש בחלקת העוררים גם אין בו כדי לגרום לפגיעה בזרימת האוויר לחצרות/בתי העוררים, גם אם נביא בחשבון את הגובה המצטבר מהגבהת פני הקרקע וההקלה.

לנוכח האמור אנו דוחים את הערר ביחס להקלה שאושרה.

בריכה

הועדה המקומית אישרה למשיב הקמת בריכה אשר ברובה בנויה בתוך מרווחי הבנייה של המגרש.

תוכנית 2754 מתירה הקמת בריכת שחייה בכל תחומי המגרש, כולל עד קו אפס.

במקרה בו הבקשה היא להקמת בריכת שחייה מעבר לקווי הבנייה, יש צורך לקיום הליך של מתן הודעות לבעלי הנכסים הגובלים, לשמוע את עמדתם/ התנגדותם, ולהשתכנע כי מיקום בריכת השחייה אינה מהווה מטרד לשכנים. יצוין כי על פי החלטתנו בערר 5168/08, על החלטת הועדה המקומית אין זכות ערר לועדת הערר.

במקרה הנדון החליטה הועדה המקומית, לאחר שזו שמעה את התנגדות העוררים, לצאת לסיור במקום על מנת להתרשם בצורה בלתי אמצעית אם יש משום מטרד בבניית הבריכה מעבר לקווי הבנייה ובצמוד לגבול המגרש הדרומי עם העוררים. אלא שסיור זה לא יצא לפועל. לטענת הועדה המקומית, זו לא הצליחה לארגן את הסיור. בינתיים נערכו הבחירות המוניציפליות שהביאו להקפאת תיפקוד הועדה המקומית ולפיכך החליטה הועדה המקומית בסופו של דבר לוותר על הביקור במקום, ולקבל החלטה בעניין מיקום הבריכה ללא קיום ביקור.

אנו רואים טעם לפגם בהתנהלותה זו של הועדה המקומית. אכן אין חובה על ועדה מקומית לקיים ביקור במקום בטרם קבלת החלטה בבקשה להיתר, והדבר מצוי בשיקול דעת הועדה המקומית.

עם זאת, משהועדה המקומית הגיעה למסקנה כי היא אינה יכולה לקבל החלטה בבקשה להיתר ללא קיום ביקור במקום, כמו במקרה שלנו, הרי שביטול הביקור, ללא סיבה משמעותית, אלא מטעמים טכניים בלבד, מהווה פגיעה באמון הציבור בועדה המקומית ובהחלטותיה.

דרך פעולה זו יוצר רושם בעיני המתנגדים לבקשה, כי בפני הועדה המקומית לא היו מלא הנתונים לשם קבלת החלטתה והראייה- גם הועדה המקומית חשבה כך בהחליטה לקיים סיור במקום, וכי קבלת ההחלטה בסופו של דבר ללא קיום הסיור פגע בשיקול דעת הועדה.

על מנת לייעל את ההליך התיכנוני החלטנו שלא להחזיר את התיק לועדה המקומית לשם קיום הביקור במקום, אלא כועדה הבאה בנעלי הועדה המקומית, החלטנו לקיים אנו את הביקור במקום על מנת להחליט האם בניית הבריכה בתוך מרווחי הבנייה עלול לגרום לפגיעה ולמטרד לעוררים. ביקור כזה התקיים.

על בסיס ביקורינו הגענו למסקנה כי אין בהקמת הבריכה כמבוקש על ידי המשיב, בתוך מרווחי הבנייה ובסמוך לגבול המגרש עם העוררים, כדי להוות מטרד המצדיק את אי אישור הבריכה.

לענין זה כבר קבענו בערר הר 5339/07 רוברט והליאן קאהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כי על הטוען למטרדי רעש מבריכת שחייה, להוכיח ולבסס טענה זו, ולא די בהעלאת טענה זו באופן סתמי. כמו כן, קבענו שם כי יש לבחון מטרד אפשרי זה בהשוואה לחלופה ובמילים אחרות, ביחס למטרדי הרעש האפשריים משימוש חלופי בגינה. וכך קבענו שם:

" אנו מסכימים עם הנחת היסוד כי בריכת שחייה עלולה להוות מקור לרעש, בעיקר של ילדים המשחקים בבריכה או של אנשים המשוחחים ביניהם על שפת הבריכה או בתוכה.

עם זאת יש לבחון מטרד אפשרי זה בהשוואה לחלופה.

בריכת שחייה נבנית בדרך כלל כתחליף לשטח מגונן בחצר בית מבקש ההיתר. גם גינה עלולה להוות מקור למפגעי רעש, ולעיתים לכאלה אשר אינם נופלים מאלה הצפויים מבריכת שחייה: ילדים המשחקים בגינה, קיום שיחה קולנית בגינה, קיום ארועים חברתיים בהיקפים שונים וכיוב'. מטרדי רעש אלה עלולים להשתוות ולעיתים אף לעלות על מטרדי הרעש הצפויים מקיומה של בריכת שחייה.

לפיכך הדעה הרווחת כי בריכת שחייה ביתית מהווה פוטנציאל למטרדי רעש העולים על אלה של חצר/גינת הבית- אינה בהכרח נכונה .

ניתן לאמר כי יש בחשש מהמטרדים הצפויים מבריכת שחייה מידה לא מעטה של דעה קדומה .
אנו בדעה כי יש לבסס את הטענה כי צפויים מטרדי רעש מהקמת בריכת שחייה בחצר הבית השכן, בקרבת גבול המגרש, בנימוקים של ממש, ואין להסתפק בטענה כללית וסתמית כי בניית הבריכה בקרבת גבול המגרש תגרום למטרדי רעש. "

לפיכך, כאשר נטענת בפני ועדה מקומית הטענה כי בניית בריכת שחייה בכלל, ובנייתה בתוך מרווחי הבנייה בפרט- תוך אישור הקלה, תפגע בשכנים בשל מטרדי רעש הצפויים מהבריכה, על המתנגד להקמת הבריכה לבסס חשש זה, תוך השוואת המטרד הצפוי מהבריכה - אם בכלל- עם המטרד אשר עלול להיגרם משימוש רגיל בגינת הבית.
:

כאמור בביקורנו במקום לא השתכנענו כי הקמת הבריכה במקום המבוקש תגרום למטרד לעוררים.

לפיכך אנו דוחים את הערר גם בעניין מיקום הבריכה שאושר על ידי הועדה המקומית.

סוף דבר הערר נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חידוש היתר בניה

 2. בניה בסטיה מהיתר

 3. היתר בנייה חממות

 4. היתר בניה לג'קוזי

 5. דק מעץ - היתר בניה

 6. טענת זיוף היתר בניה

 7. עבירות בניה בלי היתר

 8. היתר לבניית עליית גג

 9. עתירה בנושא היתר בניה

 10. דחיית בקשה להיתר בניה

 11. היתר לבניית מחסן חקלאי

 12. היתר בניה מסוף מכולות

 13. הצהרה כוזבת היתר בניה

 14. בטלות יחסית של היתר בניה

 15. היתר לבניית מחסן במרתף

 16. דיון מזורז בהיתרי בנייה

 17. היתר בניה להוספת מחסנים

 18. היתר בנייה לעסק ללא רשיון

 19. בקשה להיתר בנייה להרחבת מלון

 20. טיפול בהיתר בניה - עורך דין

 21. בקשה להיתר להקים חווה סולארית

 22. בקשה להיתר בניית מועדון צופים

 23. היתר בניה - אי מיצוי הליכים

 24. היתר בניה מתקנים להפקת חשמל

 25. חנייה כתנאי לקבלת היתר בנייה

 26. בקשה להיתר בנייה להצבת מבנה טרומי

 27. דמי היתר בגין בניית יחידות דיור

 28. התנגדות ועדה מקומית להיתרי בניה

 29. ביטול החלטה לאשר בקשה להיתר בניה

 30. בקשת היתר בניה בדיעבד של חניה מקורה

 31. עתירה להשלמת הליכי הוצאת היתר בניה

 32. בקשת הקלה בהיתר להקמת מבנה מגורים

 33. חידוש היתר בניה בסמוך למועד פקיעתו

 34. הוצאת היתר בניה בדימונה (לבית מגורים)

 35. גילוי טעות בהיתר בניה לאחר קניית דירה

 36. היתר לבקשה לשינויים פנימיים במלון דירות

 37. ערר על אישור בקשה להיתר בנייה להרחבת דירה

 38. בקשה מתוקנת להיתר בנייה בעקבות פגמים בבקשה

 39. ניתוק חשמל ומים במקרה שקיימת סטייה מהיתר בניה

 40. בקשה להיתר בניה הכוללת הגבהת פני הקרקע הטבעיים

 41. ערר לבטל שני מקומות חניה המסומנים בהיתר הבנייה

 42. גביית אגרת "מספרים לבתים" כתנאי למתן היתר בניה

 43. האם צריך היתר בניה לצורך "סגירת חורף" במסעדה ?

 44. היתר בנייה הכולל בין היתר בניית 10 מקומות חנייה

 45. היתרי בנייה לתוספת גרם מדרגות וניצול חלל גג רעפים

 46. רשות להחזיק במקרקעין יכול שתקום לא רק בהיתר מפורש

 47. אם הוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בוועדת הערר

 48. עיכוב בהוצאת היתר למרות החלטת הוועדה המקומית לתכנון

 49. היתר לבניית שני בנינים, המחוברים ביניהם בחלקם העליון

 50. ערר בהיתר בניה לבניית מחסן חקלאי וסככה לגידול פטריות

 51. היתר בניית בריכת שחייה, אשר בנויה ברובה מעבר לקווי הבנייה

 52. היתר בניית סוללת אבנים אשר מטרתה להגן על המצוק המצוי בחוף

 53. הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית ללא הגשת התנגדות להיתר בניה

 54. פיצויים לפי סעיף 197 בשל מתן היתר בנייה להקמת אנטנה סלולארית

 55. בקשה לביטול פסיקת הוצאות ע"י ועדת ערר כנגד מתנגדים להיתר בניה

 56. חשד מהותי כי התכנון אינו תואם את הכוונה האמיתית של מבקש ההיתר

 57. טוענים כי לא עלה על דעתם כי בניית ה"דק" דורשת קבלת היתר בנייה

 58. פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים

 59. בקשה להיתר בניית בניין מגורים חדש מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון