מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

המערער הוא בעליה של מסעדת שווארמה בסכנין. המשיב הוציא לו שומות לפי מיטב שפיטה לשנים 2007-2001. המערער עירער על השומות הללו, ובית המשפט המחוזי דחה את ערעורו.

לפי קביעת בית המשפט המחוזי דיווח המערער בשנות המס הללו על עלות המכר, קרי, אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר (85.7%, 86.7%, 93.5%,74.1%, 68.9%, 66% ו-64%, בהתאמה לשנות המס הנזכרת), בשים לב לאחוז החומר הגולמי (בין 18% ל-36%) על-פי תדריך כלכלי ענפי של המשיב (ענף מס' 5600). באופן זה ביקש המערער להראות אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור רווח גולמי נמוך. עוד ציין בית המשפט המחוזי, בהסתמך על ממצאי המשיב, כי בשנות המס 2001 עד 2003 הלכה ופחתה הכנסתו של המערער החייבת במס, עד כדי הפסד בשנת 2003, למרות שמחזור ההכנסות הלך ועלה; מצב דברים זה כנקבע איננו סביר כשבבית אוכל עסקינן, המנוהל על-ידי מומחה ומנוסה בתחום. באותן שנים גם עלה בכ-150% מספר אריזות השווארמה שנרכשו, ומחזור ההכנסות כאמור לא עלה בהתאם. גם ניתוח הוצאות המשכורת שתבע המערער בדוחות לא היה ברמה סבירה. באלה ובאחרים מצא בית המשפט המחוזי הצדקה לעריכת השומה לפי מיטב שפיטה.

בערעור נטען, כי המדובר היה בעסק חדש הפועל באוכלוסיה קשת יום ועל כן נקבעו מחירים נמוכים לשם שיווק; כי תחשיביו הכלכליים של המשיב לא הביאו בחשבון את כל הנתונים; כי האריזות שימשו גם לסלטים ולא רק לשווארמה; וכי חישוב הפחת נעשה ללא אסמכתאות.

מטעם המשיב נטען, כי המדובר בקביעות עובדתיות של בית המשפט המחוזי, כי לא יתכן שההכנסה תפחת עד כדי הפסד כטענת המערער בעוד המחזור הולך ועולה; כי תחשיבי המשיב נעשו לאחר ביקורים במקום ובדיקה קונקרטית וכלכלית, וכי נטל השכנוע שהוטל על המערער לא הורם בהיעדר חוות דעת כלכלית מצדו או ראיות רציניות אחרות.

איננו רואים מקום להיעתר לערעור. כלל גדול הוא, כי הנטל על הנישום לנכונות הצהרתו בדבר הכנסתו. בענייננו על פניו לא הרים המערער את הנטל, הן באשר לסימני השאלה לעניין הפער בין טענת ההפסד לגידול המחזור, והן לנושאים אחרים שהעלה בית המשפט קמא בהכרעותיו העובדתיות. מנגד, התרשמנו כי המשיב עשה מלאכתו על-ידי ביקורות במקום ותחשיב כלכלי מקצועי מטעמו. משנותרו בעינן התהיות שנמנו, אין דופי בהכרעה לפי מיטב השפיטה. איננו נעתרים איפוא לערעור, כאמור. המערער ישלם הוצאות המשיב בסך 10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה - סיווג שונה

 2. החזר מיסים עקיפים

 3. סרט קופה רושמת

 4. הכנסה אינטגרלית

 5. ניהול ספר הזמנות

 6. ניהול קופה רושמת

 7. כתב אישום מס הכנסה

 8. הנורמה האנטי תכנונית

 9. מס הכנסה מוסד ציבורי

 10. הצעת חוק מיסים עקיפים

 11. תשובה על השגה תוך שנה

 12. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 13. העברת הפסדים לשנה הבאה

 14. ערעור על שומות מס הכנסה

 15. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 16. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה

 17. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 18. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

 19. סיווג הכנסה מיגיעה אישית

 20. עבירות לפי פקודת מס הכנסה

 21. עורך דין לענייני מס הכנסה

 22. סטייה מהותית בניהול ספרים

 23. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

 24. ביטול צו לפי פקודת מס הכנסה

 25. ממצאי חקירה במס הכנסה ומע''מ

 26. הוכחת ''כוונה'' להעלים מיסים

 27. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 28. קביעת שווי עסקה ע''י מס הכנסה

 29. מיקור חוץ של הוצאות - מס הכנסה

 30. סמכות נציב מס הכנסה לתקן שומות

 31. הצהרה על רווח גדול מדי במס הכנסה

 32. ערעור מס הכנסה על פי מיטב השפיטה

 33. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה

 34. משיכת כספים מקופת חברה - מס הכנסה

 35. תיקון דוחות מס הכנסה של אדם שנפטר

 36. טענות עובדתיות חלופיות - דיני מיסים

 37. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה

 38. תביעה לתשלום חוב בגין אי תשלום מס הכנסה

 39. פריסת תשלומים מס הכנסה - דרישה למתן בטוחה

 40. מס הכנסה: אחוז חומר גולמי גבוה בשיעור בלתי סביר

 41. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

 42. סעיף 147(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

 43. כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991

 44. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 45. תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס''ג-2003

 46. נטען כי לא הומצאו מסמכים המאשרים גרסת החייב כי הגיש דוחות שוטפים למס הכנסה

 47. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון