פיצויי הפקעה בשיעור של 120% מהסכום שנקבע לשווי המקרקעין

פיצויי הפקעה בשיעור של 120% מהסכום שנקבע לשווי המקרקעין


השופט ח' מלצר:

1. הצדדים הסמיכונו לפסוק בפשרה בערעור ובערעור שכנגד, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ראו: החלטתנו מתאריך 24.2.2014; להלן: ההחלטה מתאריך 24.2.14).

2. לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים בהקשר לפיצויי ההפקעה – הננו קובעים, בהמשך להחלטה מתאריך 24.2.2014 כדלקמן:

(א) המשיבים והמערערים שכנגד ב-ע"א 7372/12 (להלן: המשיבים) יקבלו מהמערערת והמשיבה שכנגד בע"א 7372/12 (להלן: המערערת) פיצויי הפקעה בשיעור של 120% מהסכום שנקבע לשווי המקרקעין, מושא הערעורים, כ"חניה" בחוות הדעת השמאית (נספח 21 למוצגי המערערת) – והכל למועד ההפקעה, כאשר בנוסף לכך ישוערך הסכום האמור על פי החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964.

(ב) המערערת תישא בשכר טירחת עורכי הדין של המשיבים בשתי הערכאות בסך של 100,000 ש"ח.

(ג) הסכומים הנזכרים בס"ק (א) ו-(ב) שלעיל – יועברו למשיבים באמצעות באי-כחם בתוך 30 ימים ממועד פסק-דיננו זה מתוך הפקדון שהופקד בקופת בית המשפט המחוזי הנכבד, ויתרת סכום הפיקדון האמור תוחזר בתוך אותה תקופה – לידי המערערת באמצעות באי-כחה.

3. פסק דין זה בא חלף פסק-דינו של בית המשפט המחוזי הנכבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו הפקעות

 2. אי מימוש ההפקעה

 3. טעות בהפקעת קרקע

 4. הפקעה לצרכי כביש

 5. גובה פיצויי הפקעה

 6. הפקעת קרקע בשטחים

 7. עתירה לביטול הפקעה

 8. הפקעת קרקעות בטייבה

 9. ערעור על ביטול הפקעה

 10. קרקע חלופית עקב הפקעה

 11. ריבית על פיצויי הפקעה

 12. ביטול הפקעה שלא מומשה

 13. הפקעה לפי פקודת הדרכים

 14. הפקעה לצורך הקמת חניון

 15. רכישת זכויות חכירה שפקעו

 16. הנחה - זיכוי מס על הפקעה

 17. פיצוי לדייר מוגן על הפקעה

 18. הפקעת זכות שכירות במקרקעין

 19. הסכם פיצויים על הפקעת קרקע

 20. הפקעת חלק מן המקרקעין ברחובות

 21. ביטול הפקעה ע''י ועדה מקומית

 22. דיני הפקעת קרקעות - עורך דין

 23. עתירה לבג''צ לביטול הפקעת מקרקעין

 24. תביעת פינוי עקב הפקעה לצורכי ציבור

 25. פיצויים לפי חוק הפקעה לצורכי ציבור

 26. כמה פיצויים מקבלים על הפקעת מקרקעין

 27. השבת מקרקעין בשל אי מימוש מטרת ההפקעה

 28. פיצוי על הפקעת נכס בשכירות לאחר פינוי

 29. מינוי שמאי לבדיקת גובה הפיצויים בגין הפקעה

 30. עתירה בפני האגודה להורות על ביטול הפקעת מגרש

 31. פקעת קרקעות במושב - זכויות חברי מושב לפיצויים

 32. הפקעת קרקע לצורך היתר לבניית מבנה מועדון קהילתי

 33. עתירה כי יוצהר שבטלה מטרת הפקעת מקרקעין לצורכי ציבור

 34. לאחר 25 שנים מההפקעה רשאית הרשות המפקיעה להשתמש בקרקע

 35. פיצויים בגין הפקעת מקרקעין לצורך הקמת פרויקט נתב"ג 2000

 36. פיצויים בשל הפקעת נכס מקרקעין המהווה חלק (כ-40%) מהחלקה

 37. פיצויי הפקעה בשיעור של 120% מהסכום שנקבע לשווי המקרקעין

 38. תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), תשל''ג-1972

 39. הפקעת קרקע לצורכי ציבור מכוח הוראת סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 40. ירידת ערך כתוצאה מאישור תכנית גדולה יותר כיוון שבוודאות תהיה הפקעה

 41. הפקעה: טענה כי בשנת 1927 פורסמה הודעה בעיתון הרישמי של ממשלת פלסטינה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון